Motorsportsbane - oversigt
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Motorsportsbane ved Bolbyvej 12, Klemensker

Motorsportsbane ved Bolbyvej 12, Klemensker

Forslag til kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan nr. 099 for en motorsportsbane ved Bolbyvej 12, Klemensker

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. juni 2018 at sende forslag til lokalplan nr. 099 og kommuneplantillæg nr. 27 i 8 ugers offentlig høring.

Høringsperioden er fra den 29. juni til og med d. 27. august 2018.

Lokalplanen og Kommuneplantillægget skal muliggøre at området udlægges til rekreativt formål, så en motorsportsbane, med tilhørende faciliteter, kan etableres på området.
Kommunen har jf. § 12 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) udarbejdet en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillægget og forslag til lokalplanen.

 

Høringsmulighed
Hvis man ønsker at indsende høringssvar, kan disse fremsendes til: 

Bornholms Regionskommune
Att: Center for Erhverv, Byg og Sekretariat
Ullasvej 23
3700 Rønne

Eller på mail til sekretariatet@brk.dk.

Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt og mærkes med ”motorsport ved Bolbyvej 14”.

 

Høringssvar skal være fremsendt senest d. 27. august 2018.
Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. 
 
Retsvirkninger
Indtil planforslagene er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af disse ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i de endelige planer. Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslagene og indtil de er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra annonceringsdato.

Klagevejledning
Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune.


 Bornholms Regionskommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jf. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra 29. juni 2018.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid

 

Bilag

Lokalplan 099 (Digital)

Lokalplan 099 (Pdf version)

 

Kommuleplantillæg nr. 27  (digital)

Kommuneplantillæg nr. 27
(PDF version)

 

Miljørapport

Miljørapport A Skema for afgrænsning af miljørapport

Mijjørapport B Redegørelse for naturværdier

Mijjørapport C  Redegørelse for grundvandsinteresser