Kirkemøllevejen 26
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Nedlæggelse af privat fællesvej

Nedlæggelse af privat fællesvej

Nedlæggelse af privat fællesvej på matr.nr. 83l Vestermarie (Kirkemøllevejen 26) – Høring over påtænkt nedlæggelse

Bornholms Regionskommune har fra ejeren af ejendommen Kirkemøllevejen 26 (matr.nr. 83l Vestermarie) modtaget en anmodning om nedlæggelse af den private fællesvej over ejendommen. Det vejareal, der ønskes nedlagt, er vist med rødt på nedenstående luftfoto.
 
Vejarealet, der ønskes nedlagt, er beliggende i landzone, og administreres derfor efter privatvejslovens regler om private fællesveje på landet (lovens afsnit II, §§ 11-24).

Ejeren har som begrundelse for den ønskede nedlæggelse anført, at han gerne vil have fuld råderet over ejendommens jord af hensyn til indretning af hestefolde.

Han har oplyst, at vejen i den tid (18 år), hvor han har ejet ejendommen, ikke har været tilgængelig på det øst/vestvendte stykke på matr.nre. 83ad og 83s, da bevoksningen af træer og buske er så kraftig, at passage ikke er mulig. Derudover er der på Segenvej 4 (matr.nr. 83s) gravet en grøft på tværs af vejen, som også forhindrer passage. Han har dog også oplyst, at ryttere uden tilladelse benytter marken på matr.nr. 83ad som ridesti.

I forhold til den sidstnævnte brug af marken på matr.nr. 83ad har ejeren oplyst, at flere ældre beboere i og omkring Vestermarie har fortalt ham, at den gamle vej lå langs med skellet til matr.nr. 83l, hvor den også er vist på matrikelkortet. Det er denne vej, der ikke har været brugt i den tid, hvor han har boet i Vestermarie. Langs med (nord for) bevoksningen er der ikke nogen vej, og det er kun muligt at færdes til fods eller til hest. Det er ikke muligt at passere med en almindelig personbil.

Det er umiddelbart Bornholms Regionskommunes vurdering, at det kan godkendes, at vejen nedlægges som ønsket, jf. nedenstående påtænkte beslutning om nedlæggelse.

Regler
Efter privatvejslovens § 12, stk. 1, må private fællesveje, der er taget i brug, ikke nedlægges uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunalbestyrelsen skal efter lovens § 72, stk. 1, tage stilling til, om en privat fællesvej skal nedlægges, hvis en grundejer med den fornødne interesse anmoder kommunen om det.

Vejen skal efter lovens § 72, stk. 2, helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis vejen efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Når kommunalbestyrelsen påtænker at træffe beslutning om nedlæggelse af en privat fællesvej, skal kommunalbestyrelsen efter lovens § 73, stk. 1 og 2, offentliggøre den påtænkte beslutning og samtidig meddele den til de berørte grundejere (ejere af ejendomme, der grænser til vejen, ejere af ejendomme, hvis adkomst eller rettigheder til vejen er tinglyst, og ejere af andre ejendomme, som må antages at have vejret til vejen) med en frist på mindst 8 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. 

Meddelelserne skal indeholde oplysning om indholdet af § 72, stk. 2, og § 75. Derudover skal meddelelserne, når det ikke er kommunen, der har rejst spørgsmålet om nedlæggelse, indeholde oplysning om indholdet af § 76.

Det fremgår af § 75, at hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for taksationsmyndighederne. Grundejeren skal fremsætte kravet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Efter privatvejslovens § 76, stk. 1, kan kommunen, når den ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse, fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen. Når kommunen ikke har rejst spørgsmålet om nedlæggelse, og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, skal taksationsmyndighederne efter § 76, stk. 2, fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunen normalt skal afholde. Udgifterne kan både pålægges de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen.

Påtænkt beslutning om nedlæggelse
Bornholms Regionskommune er umiddelbart indstillet på i medfør af privatvejslovens § 12, stk. 1, jf. §§ 72-78, at godkende den ønskede nedlæggelse af den del af det udlagte vejareal på matr.nr. 83l Vestermarie, der er vist med rødt på luftfotoet i indledningen af dette brev.
Udgifterne til sagens behandling pålægges i medfør af privatvejslovens § 76, stk. 1, ejeren af matr. nr. 83l, der har anmodet kommunen om at godkende nedlæggelsen.

Begrundelse
Det vejareal, der ønskes nedlagt, kan efter det oplyste ikke anvendes som privat fællesvej, da det ikke er muligt at komme frem til vejarealet fra nord eller komme videre mod nord fra vejarealet.

Ejeren af matr.nr. 83l ønsker vejarealet nedlagt som privat fællesvej, så der er fri mulighed for at indrette hestefolde. På baggrund af oplysningerne om beplantningen på matr.nre. 83ad og 83s og grøften på matr.nr. 83s lægger Bornholms Regionskommune til grund, at vejen ikke længere bruges som privat fællesvej, og at den derfor umiddelbart kan nedlægges som privat fællesvej.

Det bemærkes for god ordens skyld, at dette er kommunens umiddelbare vurdering på baggrund af oplysningerne fra ejeren, og at denne vurdering kan ændres, hvis der kommer andre oplysninger frem i forbindelse med denne høring.

Det er Bornholms Regionskommunes vurdering, at udgifterne til sagens behandling bør afholdes af den grundejer, der ønsker vejen nedlagt.

Det vejareal, der ønskes nedlagt, er matrikulært en del af en forbindelse mellem kommunevejen Kirkemøllevejen i Vestermarie og kommunevejen Segenvej. Det matrikulære vejforløb passerer flere ejendomme, og ejerne af disse ejendomme er blevet hørt. Der er ikke tinglyst vejrettigheder til vejarealet på matr.nr. 83l. Bornholms Regionskommune har ikke kendskab til andre vejberettigede.

For god ordens skyld skal det oplyses, at ejeren også har anmeldt, at han ønsker at nedlægge vejen i henhold til naturbeskyttelseslovens § 26 a. En nedlæggelse efter naturbeskyttelseslovens § 26 a vil betyde, at offentligheden ikke længere har adgang til at færdes på vejen til fods eller på cykel. Spørgsmålet om vejens nedlæggelse i forhold til naturbeskyttelseslovens § 26 a behandles i en særskilt sag.

Har du indsigelser eller ændringsforslag til den påtænkte nedlæggelse af vejen, bedes du fremsende disse senest tirsdag den 12. januar 2022 til mail nmf@brk.dk. 

Center for Natur, Miljø og Fritid