Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Nu gælder de nye planer for den tidligere Østre Skole

Nu gælder de nye planer for den tidligere Østre Skole

Bornholms Regionskommune har vedtaget kommuneplantillæg nr. 17 samt lokalplan nr. 138 for den tidligere Østre Skole i Rønne. Kommuneplantillægget og lokalplanen blev endeligt vedtaget af henholdsvis Natur-, Miljø- og Planudvalget den 3. maj 2023 og Økonomi- og Klimaudvalget den 10. maj 2023. 

Kommuneplantillægget og lokalplanen offentligt bekendtgøres hermed den 17. maj 2023, hvorved de træder i kraft.

Kommuneplantillægget viderefører rammebestemmelserne fra den hidtidige kommuneplanramme med mindre ændringer, hvorved der muliggøres lokalplanlægning for boliger og lettere erhverv, såsom kontor- og serviceerhverv.

Lokalplanen viderefører de bebyggelsesregulerende bestemmelser fra den hidtil gældende byplanvedtægt med mindre ændringer samt fastsætter bestemmelser for de bevaringsværdige bygningers ydre fremtræden.

Se kommuneplantillægget via dette link: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=47

Se lokalplanen via dette link: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=365

Retsvirkninger

I henhold til planlovens § 12 skal kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens gennemførelse og kan modsætte sig udstykning, bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse og ubebyggede arealer efter reglerne i stk. 2 og 3.

I henhold til planlovens § 18 må der efter en lokalplans offentlige bekendtgørelse ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre en dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

En lokalplan regulerer udelukkende de fremtidige forhold, hvorved eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil uanset vedtagelsen af en ny lokalplan.

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse efter planloven. Ifølge planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 

Klage indgives gennem Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID, og klagen skrives direkte i portalen.

Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem

Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. 

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.