Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Nu gælder lokalplanen for den grønne struktur og det første boligområde i Rønne Syd

Nu gælder lokalplanen for den grønne struktur og det første boligområde i Rønne Syd

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en lokalplan for den grønne struktur og et boligområde i Rønne Syd.

Med lokalplanen muliggør Bornholms Regionskommune etablering af et boligområde til parcelhuse. Bornholms Regionskommune fastlægger en grøn struktur for hele Rønne Syd, som skal sikre plads til naturen og de rekreative interesser mellem de fremtidige boligområder.

Lokalplan nr. 127 blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022. Lokalplanen og den tilhørende miljørapport offentliggøres hermed den 14. juni 2022.

I forbindelse med vedtagelsen blev lokalplanen tilpasset med nogle mindre ændringer:

  • Der var i forslaget til lokalplanen fastsat en minimumshøjde for poppelrækken. Den bestemmelse er taget ud af planen.
  • Delområderne hed i planforslaget a, b, c og d. De er omdøbt til delområde 1, 2, 3 og 4.
  • Der var i forslaget til planen medtaget et delområde C/delområde 3. Delområdet blev taget ud af planen for at imødekomme ejerne af arealet, som ikke ønskede det overført til byzone.
  • Bestemmelsen om tagform blev lempet. I forslaget var det bestemt, at der skulle være flade tage. Nu gives der mulighed for taghældning op til 30 grader. 
  • Kravet om murkrone er taget ud.

Læs mere i den sammenfattende redegørelse om ændringerne og begrundelserne for dem.

Se lokalplanen via dette link.

Retsvirkninger

Lokalplanen træder med denne bekendtgørelse i kraft og det betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40 (Planlovens § 18). 

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse efter Planloven. Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan du kun klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen (d. 14. juni 2022). Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Klage indgives gennem Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.

Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.