børn
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Ny daginstitution i Alllinge

Ny daginstitution i Alllinge

​Indkaldelse af ideer og forslag vedr. ønske om planlægning for en ny daginstitution i Allinge

 

Bornholms Regionskommune har planer om at etablere en daginstitution ved Pileløkken i Allinge.

Etablering af daginstitution på området kræver en ændring af kommuneplanen, ved et kommuneplantillæg, der kan muliggøre den efterfølgende lokalplanlægning. Området er i kommuneplan 2009 udlagt til helårsboligområde og vil med vedtagelse af kommuneplantillægget ændres til offentligformål/daginstitutionsformål. Der skal, jf. planlovens § 23c, før kommunalbestyrelsen beslutter om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag, indkaldes ideer og forslag fra offentligheden.

Kommunalbestyrelsen har den 29. juni 2017 besluttet at opføre en ny integreret daginstitution i Allinge med plads til ca. 120 børn. Begrundelsen herfor er en planlagt sammenlægning af de to eksisterende dag institutioner i henholdsvis Tejn og Allinge
Området ved Pileløkken i Allinge vurderes at have en central beliggenhed, med gode adgangsforhold som cykelvejen på det nedlagte jernbanespor umiddelbart vest for området, og en nem trafikal adgang via Pilebroen.
Arealet er ca. 9000 m².

Bygningsarealet for den nye daginstitution vil få en størrelse på 800-1000 m2 i én etage udformet med én stor og nogle få mindre bygninger. Daginstitutionen forventes indrettet, så anvendelsen kan udvides til dagpleje aktiviteter, foreningsformål, børneforældregrupper, undervisning samt fællesaktiviteter o. lign.

Gennemførelse af det påtænkte byggeri kræver et forudgående kommuneplantillæg som skal udarbejdes for at bringe kommuneplanen i overensstemmelse med den efterfølgende lokalplanlægning. Lokalplanen fastlægger blandt andet placering af byggefelt, friarealer, parkering og bygnings størrelse m.v.

Fristen for at fremsende indsende ideer og forslag er mandag den 25. september 2017.

Hvis du har synspunkter eller forslag så skriv til os på adressen:
Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge.
Eller send dem pr. mail til TM@brk.dk