Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Nye plansiloer og tanke på Ø. Pilegård, Klemensker

Nye plansiloer og tanke på Ø. Pilegård, Klemensker

Bornholms Regionskommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøgodkendelse i henhold til §11 og §12 i bekendtgørelse nr. 300 af 20. marts 2024 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:

  • Etablering af ny plansilo, forlængelse af eksisterende plansiloer samt opsætningen af tre ståltanke til mælk og vand på Ø. Pilegård, Centralvej 8, 3782 Klemensker

Klagevejledning

Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside

Klagefristen er 4 uger fra 10. juli 2024, og udløber dermed 7. august 2024.

​Center for Miljø, Plan og Kultur