Læså og Landkanalen
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Omlægning af Læså og Landkanalen ifm. naturgenopretningsprojektet - Ekkodalens Moser

Omlægning af Læså og Landkanalen ifm. naturgenopretningsprojektet - Ekkodalens Moser

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 18. februar 2020 modtaget en ansøgning om omlægning af Læså og Landkanalen i forbindelse med naturgenopretningsprojektet Ekkodalens Moser. Projektet finder sted på matriklerne; 255, Aaker og matrikel nr. 359, Vestermarie, som ejes af Naturstyrelsen. Bornholms Regionskommune offentliggør hermed forslaget til projektet i 8 uger.

Formål
Dette projekt er et delområde af Naturgenopretningsprojektet Ekkodalens Moser, som er et statsligt projekt, der varetages af Naturstyrelsen. Formålet med omlægning af Læså er, at genskabe det tidligere forløb med faunapassage til den øvrige strækning. Der lukkes en pumpe ned og afkobles dræn, som har sikret afvanding af landbrugsjord, der føres tilbage til eng og mose. Dette gøres for at mindske tilførslen af næringsstoffer og sikre opretholdelse af et vådt miljø, hvormed der skabes et udbud af levesteder for planter og dyr.

Projektforslaget tager afsæt i detailprojekt Vallenskær, samt miljøkonsekvensrapporten Ekkodalens Moser, der begge er udarbejdet af COWI. Rapporterne ses i den blå boks til højre sammen med ansøgningen og projektforslaget.
 
Lovgivning
Kommunen har vurderet, at de ansøgte ændringer kræver en godkendelse jf. vandløbslovens § 16-17, § 21, § 24, §§ 37-38 og § 47, LBK nr. 1579 af 26/01/2017. Hertil kapitel 2, 4 og 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering mv., BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Høring
Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journalnummer til nmf@brk.dk eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: 10. juni 2020.

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid