Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Produktion af smågrise og slagtesvin

Produktion af smågrise og slagtesvin

Afgørelse om tilladelse til produktion af smågrise og slagtesvin på St. Vibegård


Bornholms Regionskommune, Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til § 16 b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt tilladelse til udvidelse af produktionsarealet til produktion af smågrise og slagtesvin på

 

  • St. Vibegård,
    Poulskervej 22,
    3730 Nexø.

På St. Vibegård er der i nudrift produktion af smågrise og slagtesvin i henhold til § 12-miljøgodkendelse fra 2015, som gav mulighed for en produktion på 21.500 smågrise, 450 polte og 5000 slagtesvin eller alternativt 43.200 smågrise og 450 polte.

Den nye § 16 b-tilladelse muliggør en fortsat produktion af smågrise og/eller slagtesvin i de eksisterende stalde samt en udvidelse af produktionsarealet i form af opførsel af fire staldpavilloner til smågrise samt ibrugtagning af et ældre staldafsnit. Den frigivne plads i de eksisterende smågrisesektioner skal anvendes til ekstra aflastnings- og sygestier samt sikre grisenes pladskrav fremadrettet ved en øget effektivitet i soholdet. Det ældre staldafsnit, som tages i brug igen, vil også blive anvendt til aflastning. Det samlede produktionsareal bliver på 2.418 m2.

Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte tilladelse.

Offentliggørelse
Tilladelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside under høringer fra den 1. juli 2019.

Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

Klagefristen udløber den 29. juli 2019, dvs. 4 uger fra den1. juli 2019, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus.
Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Du får besked om videresendelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

  • Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  • Klager får helt eller delvist medhold i klagen
  • Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
  • Klager ikke er klageberettiget
  • Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence


 En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

 

Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat