Gammelmose
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Projektforslag vandløbsregulering Gammelmose

Projektforslag vandløbsregulering Gammelmose

Projektforslag vandløbsregulering: Lukning af grøfter i eng øst for Gammelmose matr. nr. 195k, Vestermarie

Center for Natur, Miljø & Fritid har den 25. maj 2020, modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen vedr. lukning af en række grøfter i engen øst for Gammelmose, Almindingen, matr. nr. 195k, Vestermarie. Matriklen er ejet af Naturstyrelsen.

Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger

Formål
Projektets formål er, at lukke drængrøfter ned og dermed sikre et vådt lokalt miljø, for at genskabe og forbedre bevaringsstatus for krybdyr, padder og vandinsekter i Natura-2000-områder i det sydlige Sverige, Danmark og Slesvig-Holsten. Målet er at sikre livskraftige metapopulationer af arter optaget på bilag II og IV under EU´s Habitatdirektiv.

De relevante målarter i Almindingen er:

  • Bred vandkalv
  • Lys skivevandkalv
  • Stor kærguldsmed
  • Grøn mosaikguldsmed


Projektforslaget
Projektforslaget finder du i den blå boks.
  
Lovgivning
Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens § 16 og 17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Høring
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journalnummer til nmf@brk.dk eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal.
Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: Den 13. august 2020. 

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

Center for Natur, Miljø og Fritid