Luftfoto - Rørlægning Povlsker
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Projektforslag vedrørende rørlægning af en grøftestrækning i Povlsker

Projektforslag vedrørende rørlægning af en grøftestrækning i Povlsker

Center for Natur, Miljø og Fritid har den 6. maj 2020, modtaget en ansøgning om rørlægning af en 525 m grøftestrækning på matriklerne; 8, 28n, 29a, Povlsker. Ansøgningen er indgivet af Jesper Lund Koefoed.

Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger

Formål
Formålet med rørlægningen er, at sikre tilstrækkelig afledning af overfladevand- dels fra eget areal og dels fra opstrøms liggende naboer. Trods hyppige oprensninger af grøften, opstår der med jævne mellemrum oversvømmelser, og der foregår til stadighed en sammenskridning af grøften grundet sandlag i bund og brinker, hvilket hindrer tilstrækkelig vandgennemstrømning. Dette er et problem da tilstødende areal består af opdyrkede marker.

Projektforslaget
Projektforslaget finder du i den blå boks.
  
Lovgivning
Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens §§ 16 -17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Høring
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journalnummer J. nr. 06.02.03P19-0050  til nmf@brk.dk eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: 8. juli 2020.

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.


Center for Natur, Miljø og Fritid