Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Råstofplan 2016 er godkendt

Råstofplan 2016 er godkendt

​1. juni 2017

Bornholms Regionskommune, Center for Teknik & Miljø, skal hermed orientere om, at Råstofplanen 2016 er godkendt.

Råstofplanen er en kortlægning af råstofforekomsterne på landjorden og en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Råstofplanen omfatter en periode på mindst 12 år, hvorefter den skal revideres.

Se Råstofplanen digitalt.

Afgørelsen kan efter råstoflovens § 13, stk. 1, 1. pkt., påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Klagevejledning

Klagefristen er 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 16, stk. 1. Klagen skal således være kommunalbestyrelsen i hænde senest fire uger, inden kontortids ophør, efter det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at indgive klage, skal du klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk).
Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43.

 

Center for Teknik og Miljø

Råstofplan

Se Råstofplanen