Råstoftilladelse
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Råstoftilladelse - Hasle Klinker

Råstoftilladelse - Hasle Klinker

11. september 2017

Afgørelse om tilladelse til råstofindvinding ved Hasle Klinker

Bornholms Regionskommune, center for Teknik & Miljø, skal hermed orientere om, at der pr. 11. september 2017 er meddelt tilladelse til råstofindvinding af grus, sand og ler på del af matr. nr. 4a, Strandmarken, Hasle Jorder. Tilladelsen gælder fra 25. oktober og 10 år frem og træder dermed i kraft ved udløbsdatoen (25. oktober) for gældende råstoftilladelse. Eventuelle klager skal være afklaret inden tilladelsen kan tages i brug.
 
Råstoftilladelsen er bilagt med afgørelser for dispensation fra fredskovspligt, tilladelse til grundvandssænkning, udledningstilladelse, tilladelse til jorddeponi og afgørelse om ikke-VVM pligt.

Råstoftilladelsen med bilag kan læses i den røde boks
 
Klage efter Råstofloven
Tilladelsen er givet efter §§ 7 og 10 i råstofloven.
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klageberettigede er:
- adressaten for afgørelsen
- offentlige myndigheder
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
- enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen

Klage efter Planloven
Vurderingen af påvirkningen af miljøet er foretaget efter planlovens § 11g og kapitel 3 i VVM-bekendtgørelsen.
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klageberettigede er:
- adressaten for afgørelsen
- ejeren(e) af den ejendom, som afgørelsen vedrører 
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
- enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen


Klage efter Vandforsyningsloven

Kommunens afgørelser efter Vandforsyningslovens § 26 kan i henhold til lovens § 80 påklages af adressaten og af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Interesseorganisationer er ikke klageberettigede.

Klagevejledning
Fristen for at klage er 9 oktober - 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af tilladelsen på regionskommunens hjemmeside.
Hvis du ønsker at klage over råstoftilladelsen, eller andre afgørelser bilagt i råstoftilladelsen, skal du klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening.
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

For yderligere information omkring klage og gebyr, se råstoftilladelsen.

Jon Munch-Petersen
Miljøplanlægger, Råstofsagsbehandler

Råstoftilladelse

Hasle Klinker