Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Råstoftilladelse Bjørnebakker

Råstoftilladelse Bjørnebakker

Afgørelse om tilladelse til råstofindvinding ved Klemensker

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid skal hermed orientere om, at der 28. oktober 2019 er meddelt tilladelse til råstofindvinding af sand ved Klemensker beliggende på matr. nr.  87ck, Klemensker. Tilladelsen kan tages i brug efter klageperioden såfremt ingen klager er modtaget. Der gives tilladelse i en 10-årig periode fra 28. oktober 2019 – 28. oktober 2029.

Samtidig offentliggøres Center for Natur, Miljø og Fritids afgørelse om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelserne er samlet i råstoftilladelsen, som kan læses på linket: "Råstoftilladelse Bjørnebakker"

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet og Planklagenævnet inden 25. november 2019.

 

Klage efter Råstofloven

Tilladelsen er givet efter §§ 7 og 10 i råstofloven.

Afgørelsens adressat samt alle der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, kan klage over tilladelsen efter råstofloven.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klage efter Planloven

Vurderingen af påvirkningen af miljøet er foretaget efter planlovens § 11g og kapitel 3, § 21 i VVM-bekendtgørelsen (LBK nr. 448 af 10/05/2017).

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen efter planloven (VVM-screeningen). Der kan klages over retlige forhold.

Afgørelsen om at det ansøgte ikke er omfattet af VVM-pligt, findes som Bilag A i råstoftilladelsen.

Klagen stiles til Planklagenævnet.

Klagevejledning

Fristen for at klage er 25. november 2019. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over råstoftilladelsen eller VVM-afgørelsen, skal du klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans – Bornholms Regionskommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

For yderligere information omkring klage og gebyr, se råstoftilladelsen.