lastbil i grusgrav
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Råstoftilladelse ved Skaljamark

Råstoftilladelse ved Skaljamark

Afgørelse om tilladelse til råstofindvinding for råstofindvinding ved Skaljamark

Bornholms Regionskommune, Center for Teknik & Miljø, skal hermed orientere om, at der 6. april 2017 er meddelt tilladelse til råstofindvinding af grus ved Skaljamark beliggende på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle jorder. Tilladelsen er gældende fra offentliggørelsesdatoen og 10 år frem. Tilladelsen kan tages i brug 4 uger efter denne offentliggørelse såfremt ingen klager er modtaget.
 
Samtidig offentliggøres Teknik & Miljøs afgørelse om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt.
 
Klik på linket "afgørelser for råstoftilladelsen" for at læse alle afgørelserne vedrørende tilladelsen.
 
Afgørelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra dato for denne offentliggørelse.

 

Klage efter Råstofloven

Tilladelsen er givet efter §§ 7 og 10 i råstofloven.

Afgørelsens adressat samt alle, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, kan klage over tilladelsen efter råstofloven. Eventuelle klager behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i råstofloven.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Klage efter Planloven

Vurderingen af påvirkningen af miljøet er foretaget efter planlovens  § 11g og kapitel 3 i VVM-bekendtgørelsen.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen efter planloven (VVM-screeningen) for så vidt angår retlige spørgsmål.

Afgørelsen om at det ansøgte ikke er omfattet af VVM-pligt findes som Bilag A i afgørelsen.

Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Klagevejledning

Fristen for at klage er 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af tilladelsen på regionskommunens hjemmeside. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over råstoftilladelsen eller VVM-afgørelsen, skal du klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.