Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Reguleringstilladelse, Tingstedvejen 25

Reguleringstilladelse, Tingstedvejen 25


Reguleringstilladelse jf. Vandløbsloven pr. 5. marts 2018

Regionskommunen har givet følgende reguleringstilladelse i henhold til §§ 16 og 17 i Vandløbsloven:

 

  • Tilladelse til genåbning af rørlagt vandløb; Tingstedvejen 25, 3700 RønneTilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævne 4 uger fra i dag af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

En klage skal være modtaget af nævnet senest den 5. april 2018.

Du klager via Klageportalen, som du finder på Miljø- og Fødevareklagenævnet 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.

Klage over erstatning og andre økonomiske spørgsmål indgives skriftligt til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø & Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge eller på mail nm@brk.dk att. Tine Kent Egedal miljømedarbejder, som videresender til
Taksationskommissionen for Bornholm, med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Center for Natur, Miljø og Fritid.