Vandgennemløb
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Renovering af 2 vandløbsbygværker

Renovering af 2 vandløbsbygværker

Tilladelse til at renovere 2 vandløbsbygværker den 16. april 2018


Bornholms Regionskommune har givet følgende tilladelser til at renovere 2 vandløbsbygværker i henhold til  Vandløbslovens §§ 16 og 17 omhandlende vandløbsregulering:

 

  • Tilladelse til at renovere bro nr. 1518 ved Segenvej, UF at tilløb til Tingsted Å
  • Tilladelse til at renovere bro nr. 3021 ved Hjortevej, UF af Spager Å

Afgørelsen kan inden for 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen som du finder link til på www.borger.dk. Du logger på www.borger.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.

En klage skal være modtaget senest 14. maj 2018.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.

Du kan finde en klagevejledning på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside under klage.

En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail tine.kent.egedal@brk.dk


Center for Natur, Miljø & Fritid