Bro ved Læså
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Renovering af 4 broer, afgørelser

Renovering af 4 broer, afgørelser

Renovering af 4 broer: Afgørelser om regulering jf. vandløbsloven

 

Center for Natur, Miljø og Fritid har den 6. marts 2019, givet tilladelse til regulering af 4 vandløb i forbindelse med renovering af kommunens broer. Det drejer sig om følgende bygværker:

 

  • Bro nr. 1003 – Ndr. Strandvej, Tejn, UF af Møllebæk
  • Bro nr. 1018 - Haslevej, UF af Blykobbe Å
  • Bro nr. 2027 - Vasegårdsvej, UF af Læså
  • Bro nr. 3052 - Tangvejen, UF af vandløb 


Der er givet tilladelse til at regulere vandløbene jf. § 47 og §§ 16-17 i vandløbsloven LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt kapitel 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., BEK nr. 834 af 27/06/2016. 

 

Projektforslagene har været i høring på kommunens hjemmeside i 4 uger:

  • Bro nr. 1018 og 3052: 27. november 2018- 2. januar 2019.
  • Bro nr. 1003 og 2027: 21. januar 2019- 21. februar 2019.

Kommunen har ikke modtaget bemærkninger eller indsigelser til projekterne inden for høringsfristen. 

 

Klage 
Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i Nævnenes hus . Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.

En klage skal være modtaget senest: 4. april 2019. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes. Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden.

En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Kontakt
Ved spørgsmål til afgørelsen kan vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail:  tine.kent.egedal@brk.dk.

Center for Natur, Miljø og Fritid