Bornholms Bioenergi
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse

​Revurdering af miljøgodkendelse for biogasanlæg på Rønnevej 48, 3720 Aakirkeby

Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, It og Sekretariat har i henhold til Miljøbeskyttelsesloven udarbejdet et forslag til revurdering til miljøgodkendelse til Bornholms Bioenergi ApS, Rønnevej 48, 3720 Aakirkeby.

Denne revurdering er en gennemgang af gældende miljøgodkendelse med tilhørende tillæg af biogasanlægget på Rønnevej 48, 3720 Aakirkeby, hvor vilkår for indretning og drift er opdateret i forhold til nyeste viden og regler, samt faktiske forhold på anlægget.

Revurderingen er afledt af, at biogasanlægget nu har været i drift i mere end 8 år.

For at sikre, at listevirksomheders miljøgodkendelser fortsat er aktuel og er baseret på den bedste tilgængelige teknik (BAT), er der fastsat regler om regelmæssig revurdering af miljøgodkendelser.

Regionskommunen har vurderet, at der var et behov for at revidere miljøgodkendelsen for at sikre at BAT anvendes, samt vurderer om de eksisterende vilkår fortsat er tidssvarende og dækkende for de aktuelle driftsforhold. Afgørelsen kan ses her.

Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 28. marts 2019.
Spørgsmål til sagen kan rettes til Jesper Preuss Justesen, tlf.: 5692 2084 eller e-mail: Jesper.Preuss.Justesen@brk.dk