Luftfoto over St. Muregård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Tillæg nr. 3 til § 12-miljøgodkendelse til St. Muregaard

Tillæg nr. 3 til § 12-miljøgodkendelse til St. Muregaard

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til § 12, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt tillæg nr. 3 til § 12-miljøgodkendelse til

  • St. Muregaard,
    Bedegadevej 44,
    3782 Klemensker.

Miljøgodkendelsen muliggør, at produktionen på St. Muregaard kan udvides fra 1.150 årssøer, 640 polte (75-106 kg) og 40.250 smågrise (7-30 kg) svarende til 448,07 dyreenheder (DE) til en produktion af 1.450 årssøer, 55.600 producerede smågrise (7-31 kg) og 10.625 polte/slagtesvin (31-110 kg) svarende til 870,40 DE.

I forbindelse med udvidelsen opføres en ny slagtesvinestald på ca. 36x76 m nord for den nyeste del af staldanlægget. Desuden forlænges den eksisterende klimastald og den eksisterende drægtighedsstald med henholdsvis 32 m og 30 m mod øst, og der opføres en gastæt silo i tilknytning til de eksisterende siloer. Herudover ændres gulvtypen i den eksisterende fare-/sygestald til delvis spaltegulv i stedet for dybstrøelse.

Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af det offentliggjorte tillæg til miljøgodkendelse, der kan findes som pdf i den blå boks på denne side.

Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række myndigheder og råd samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

Klagefristen udløber den 4. december 2020, dvs. 4 uger fra den 6. november 2020, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Du får besked om videresendelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

  • Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  • Klager får helt eller delvist medhold i klagen
  • Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
  • Klager ikke er klageberettiget
  • Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Center for Natur, Miljø og Fritid