Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Tillæg til miljøgodkendelse til Tornegård, Rutsker

Tillæg til miljøgodkendelse til Tornegård, Rutsker

​​​Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt Tillæg nr. 1 til §16a-miljøgodkendelse til produktionsarealet til flexproduktion af kvæg på Tornegård, Borrelyngvej 15, 3790 Hasle.

Tillæg nr. 1 til §16a-miljøgodkendelse til Tornegård omfatter opførelse af 2 nye staldbygninger. I forbindelse med de nye stalde, vil "Ungdyrstald", "Gl. kostald 91", "maskinlade" og det oprindelige gamle bygningssæt inkl. stuehus blive ansøgt revet ned. Desuden muliggør tillægget opførelse af en ny malkestald som tilbygning til eksisterende kostald. Den nuværende malkestald ansøges forlænget og ombygget til opstaldning af kvæg på dybstrøelse.

Miljøgodkendelsen giver tilladelse til et samlet produktionsareal på 12.313 m².

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i de eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. Dybstrøelse opbevares i markstak, eller køres direkte ud fra staldene til udbringning på dyrkningsarealerne. Kalvemøget bruges som flydelag i gylletankene, eller opbevares på Vestregård i de eksisterende køresiloer.

 

Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af det offentliggjorte tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse til Tornegård.

 

Offentliggørelse

Tillægget til miljøgodkendelsen vil være tilgængeligt her på hjemmesiden fra den 13. november 2023. Tillægget til §16a-miljøgodkendelsen til Tornegård kan findes i den blå boks her på siden.

 

Klagevejledning

Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.​

Klagefristen udløber den 11. december 2023, dvs. 4 uger fra den 13. november 2023, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.

 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus https://naevneneshus.dk/. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.

 

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

  • Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  • Klager får helt eller delvist medhold i klagen
  • Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
  • Klager ikke er klageberettiget
  • Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid.

Tillæg nr. 1 til §16a-miljøgodkendelse til Tornegård

.

Tillæg nr 1 til §16a-miljøgodkendelse til Tornegård.pdf