Kloakdæksel
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Tillæg til spildevandsplan for Rønne syd i offentlig høring

Tillæg til spildevandsplan for Rønne syd i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har d. 28. april 2022 besluttet at sende forslag til tillæg til spildevandsplan for Rønne syd i 8 ugers offentlig høring.

Det samlede tillæg til spildevandsplanen kan læses her.

Området i Rønne Syd er i dag spildevandskloakeret, hvilket indebærer at grundejer selv skal håndtere overfladevand på egen grund. Det betyder i praksis at regnvand skal nedsives på egen grund, men undersøgelser af nedsivningsforholdene har vist, at dette ikke er muligt.

Med vedtagelsen af dette tillæg udlægges matriklerne som separatkloakeret, hvilket betyder, at regn- og spildevand skal afledes til Bornholms Spildevand A/S' anlæg i hver sin ledning.

Høringsperiode

Forslaget til tillægget til spildevandsplanen skal sendes i min. 8 ugers offentlig høring, jf. Spildevandsbekendtgørelsens §6, stk. 2. Efter behandling af høringssvar, kan tillægget vedtages af kommunalbestyrelsen.

I høringsperioden har berørte parter mulighed for at kommentere forslaget. Eventuelle kommentarer til forslaget skal sendes til Bornholms Regionskommune, Natur, miljø og fritid, Ullasvej 23, 3700 Rønne eller på mail til spildevand@brk.dk og være kommunen i hænde senest d. 15. august kl. 23.59.

Indkomne høringssvar vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af tillægget.

Miljøvurdering

Spildevandsplaner skal screenes i henhold til kapitel 4 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27.10-2021). Formålet er at vurdere, om der er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

Miljøvurderingen foretages separat af spildevandsplantillægget, og sendes i høring i løbet af samme høringsperiode.


Rønne Syd - tillæg til spildevandsplan

.

Rønne syd - tillæg til spildevandsplanen.pdf