Område for tillæg til  spildevandsplan - Smallesund
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Tillæg til spildevandsplan for Smallesund i offentlig høring

Tillæg til spildevandsplan for Smallesund i offentlig høring

​Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har d. 2. december 2019 besluttet at sende forslag til tillæg til spildevandsplan for Smallesund i 8 ugers offentlig høring.

Det samlede tillæg til spildevandsplanen kan læses i den blå boks..

Bornholms Boligselskab ønsker at opføre 45 ungdomsboliger på matriklerne 126 og 127, Rønne Markjorde, hvor der i dag er et naturområde. Matriklerne er ikke inddraget i kloakopland. 

Med vedtagelsen af dette tillæg udlægges matriklerne som spildevandskloakeret. Det betyder, at Bornholms Spildevand A/S skal modtage husspildevandet, mens grundejer selv skal håndtere tag- og overfladevand.

Da området ikke tidligere har været inddraget i kommunens spildevandsplan, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen for at sikre det juridiske grundlag til kloakering af området.

Høringsperiode
Forslaget til tillægget til spildevandsplanen skal sendes i min. 8 ugers offentlig høring, jf. Spildevandsbekendtgørelsens §6, stk. 2. Efter behandling af høringssvar, kan tillægget vedtages af kommunalbestyrelsen.

I høringsperioden har berørte parter mulighed for at kommentere forslaget. Eventuelle kommentarer til forslaget skal sendes til Bornholms Regionskommune, Natur, miljø og fritid, Ullasvej 23, 3700 Rønne eller på mail til spildevand@brk.dk og være kommunen i hænde senest d. 27. januar.

Indkomne høringssvar vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af tillægget.

Miljøvurdering
Spildevandsplaner skal screenes i henhold til kapitel 4 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25.10-2018). Formålet er at vurdere, om der er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

Bornholms Regionskommune har udarbejdet en SMV screening af dette tillæg til spildevandsplanen. SMV screeningen er vedlagt som bilag 1 i tillægget.

Bornholms Regionskommune vurderer, at tillægget til spildevandsplanen ikke indebærer, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering, idet tillægget kun omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 1 og 2, ikke påvirker udpegede naturbeskyttelsesområder i negativ retning og ikke fastlægger rammer for projekter, som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet.

VVM screening
Tillægget medfører ikke i sig selv, at der skal foretages en VVM screening. Tillægget indebærer, at grundejer selv skal håndtere tag- og overfladevand. Hvis der i den forbindelse skal etableres f.eks. bassiner, skal anlægget VVM screenes i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. 

Klagevejledning
Regionskommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af alle, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/

Klagefristen for miljøvudering udløber dermed 30. december 2019.

Center for Natur, Miljø og Fritid.