Rappekær sø
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Tilladelse til vandløbsregulering Afgørelse

Tilladelse til vandløbsregulering Afgørelse

Tilladelse til vandløbsregulering: Ved Ravnekær matr.195k, Vestermarie

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 1. september 2021 givet Naturstyrelsen Bornholm, tilladelse til at regulere et vandløb ved Ravnekær sø matr.195k, Vestermarie, i henhold til Vandløbslovens §§ 16-17 omhandlende vandløbsregulering samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering. 

Formål
Formålet med projektet er at hæve afløbsgrøften i den nordlige ende hævet med ca. 20 cm på de ca. 35 m fra søen og indtil underførslen under vejen. Søen er levested for lys skivevandkalv og vurderes at kunne være levested for bred vandkalv også. Der mangler en lysåben, lavvandet zone, hvilket begrænser forekomsten af vandkalvene. Målet er at sikre metapopulationer af arter optaget på bilag II og IV under EU´s Habitatdirektiv. 

Klage  
Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. 

Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i Nævnenes hus. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. 

En klage skal være modtaget senest: Den 29. september 2021

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.

Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. 

En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.

Kontakt
Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail tine.kent.egedal@brk.dk

Center for Natur, Miljø og Fritid