Stenløsevej - Å forløb
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Tilladelse til at etablere et nyt vandløb

Tilladelse til at etablere et nyt vandløb

Tilladelse til at etablere et nyt vandløb; Stenløsevej 11, 3770 Allinge


Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har givet tilladelse til at etablere en 170 m åben grøft på ejendommen;

  • Stenløsevej 11,
    3770 Allinge,
    matrikel 20d, Olsker.

Ansøgningen er indgivet jf. § 21 i vandløbsloven, der omhandler anlæggelse af nye vandløb, LBK nr. 127 af 26/01/2017. Godkendelse til at etablere grøften, meddeles efter vandløbslovens §§ 16-17, der omhandler regulering af vandløb samt § 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Klage 
Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i Nævnenes hus . Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.

En klage skal være modtaget senest: 26. februar 2019.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.

Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden.

En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Kontakt
Ved spørgsmål til afgørelsen, kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail tine.kent.egedal@brk.dk eller telefon 5692 2208.


Center for Natur, Miljø og Fritid