Tangegade 4
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Tilladelse til at regulere et vandløb på; Tranggade 4, 3730 Nexø

Tilladelse til at regulere et vandløb på; Tranggade 4, 3730 Nexø

Tilladelse til at regulere et vandløb på; Tranggade 4, 3730 Nexø

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har givet tilladelse til at rørlægge en 53 meter åben grøft på ejendommen;

 

  • Tranggade 4,
    3730 Nexø,
    matrikel 77n, Povlsker.

 

Afgørelsen er meddelt efter vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, der omhandler regulering af vandløb samt § 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.
 
Klage 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i Nævnenes hus. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.

En klage skal være modtaget senest: Den 20. februar 2019.  

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.

Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden.

En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Kontakt
Ved spørgsmål til afgørelsen, kan vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal kontaktes på telefon: 5692 2208, eller  Mail : Tine.Kent.Egedal@brk.dk



Center for Natur, Miljø og Fritid