Badebro ved Stammershalle
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Tilladelse til opsætning af badebro ved Stammershalle

Tilladelse til opsætning af badebro ved Stammershalle

3. januar 2018

Bornholms Regionskommune giver hermed tilladelse til etablering af badebro på matr. nr. 108fd, Rø som ansøgt.

Tilladelsen meddeles i henhold til §2 i bekendtgørelse om bade- og bådebroer, nr. 232 af 12. marts 2007.

  • Se afgørelsen i den blå boks.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge, helst på mail:tm@brk.dk. Bornholms Regionskommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelser kan påklages af den, afgørelsen er rettet til, og af enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagen, samt af Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation og Fritidshusejernes Landsforening.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i natur-beskyttelsesloven.

Center for Teknik og Miljø

 

Afgørelse

Afgørelse - PDF