Foto af Læså
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Tilladelse til sti og brorenovering langs Læså i Ekkodalen, jf. Vandløbsloven

Tilladelse til sti og brorenovering langs Læså i Ekkodalen, jf. Vandløbsloven

Bornholms Regionskommune har den 11. maj 2020 givet tilladelse til sti- og brorenovering på matrikel 255, Aaker.

Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens §§ 16-17, der omhandler regulering af vandløb samt kapitel 2 og 4 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering.  Herudover tager afgørelsen afsæt i § 47 i vandløbsloven, der gælder anlægning og ændring af broer.

Da projektet angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold har vandløbsmyndigheden besluttet at fravige bestemmelserne i §§ 14-16. Dette sker jf. § 17 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering.

Klage 
Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i Nævnenes hus . Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.

En klage skal være modtaget senest: 9. juni 2020.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.

Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden.

En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.


Kontakt
Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail tine.kent.egedal@brk.dk


Center for Natur, Miljø og Fritid