vej med rapsmark
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Tilladelse til udlægning af lettere forurenet jord på Røbrovej

Tilladelse til udlægning af lettere forurenet jord på Røbrovej

Tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven til udlægning af lettere forurenet jord på Røbrovej, 3770 Allinge.

Center for Ejendomme og Drift, Driftsplanlægning har søgt om tilladelse til genanvendelse af lettere forurenet jord i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelse til projektet
Teknik & Miljø, Erhverv har vurderet den fremsendte ansøgning og giver hermed tilladelse til projektet. Tilladelsen gives i henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen tager ikke stilling til tilladelser efter anden lovgivning.

Vilkår til projektet

  1. Det er udelukkende jord i forureningskategori 1 og 2, der må tilkøres projektet – definition i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen.
  2. Der må maximalt udlægges 850 tons lettere forurenet jord.
  3. Der skal afsluttes med 10 cm ren jord på rabat og skrænt.
  4. Det skal sikres, at der ved kraftige regnskyl ikke skrider jord ud i vandløbet.
  5. Hvis der under arbejdet konstateres eller er begrundet mistanke om en ukendt forurening i jorden skal arbejdet standses og Teknik & Miljø underrettes.
  6. Center for Ejendomme og Drift skal meddele Teknik & Miljø, Erhverv dato for, hvornår projektet igangsættes. Ligeledes skal der indsendes færdigmelding når projektet er afsluttet.

Oplysninger fra ansøgningen
Jorden ønskes genanvendt til udbedring af rabat og skrænt langs vejareal på en strækning af ca. 110 meter på begge sider af Røbrovej ved Bobbe Å, matr. 7000a og 7000x, Rø. Langs strækningen står en række granitsten i rabatten. De står helt ude på bagkanten af rabatten som skråner ned mod et åbent vandløb – Bobbe Å – og der er fare for at stenene vælter ned. Ved opbygning med jord på rabatten til 1,5 meter fra skelgrænse i bunden af skrænten, fås en bedre sidestøtte af vejen og bedre fastholdelse af granitstenene i rabatten.

Der ønskes udlagt ca. 850 tons lettere forurenet jord i et gennemsnitligt lag på ca. 50 cm, som dækkes med 10 cm ren jord.

Skrænten sikres ved græssåning og løbende kontrol, indtil græsset har tilstrækkeligt rodfæste til at fastholde jorden på skrænten.

Der er indsendt i alt 16 analyser af de forskellige jordpartier, der dokumenterer, at jorden er lettere forurenet i henhold til jordforureningskriterierne.

Arealet ejes af Bornholms Regionskommune.

Teknik & Miljø, Erhvervs vurdering af projektet
Projektområdet er beliggende i landzone og udenfor område med drikkevandsinteresser. Projektet vurderes derfor ikke at udgøre en risiko for grundvandet.

Miljøbeskyttelseslovens § 19 har til formål at beskytte jord, grundvand og undergrund. Der er i denne tilladelse derfor ikke vurderet eventuel risiko for recipienten – denne vurdering er foretaget af vandløbsmyndigheden.

Center for Ejendomme og Drift, Driftsplanlægning har indhentet en vurdering af den lettere forurenede jord fra NIRAS.

Vandløbsmyndigheden har d. 1. juni 2017 besigtiget området og har udarbejdet et notat, hvori der redegøres for områdets karakter og fauna. Udlægning af jord – hvad enten det er ren jord eller lettere forurenet jord - i dette område vil berøre interesseområder, men ikke de særlige naturområder. Vandløbsmyndigheden anfører, at der ikke er beskyttet natur eller fredede arter på stedet udover vandløbet, som ikke må berøres. Projektet kræver således ikke tilladelser ift. Naturbeskyttelsesloven eller Vandløbsloven.

Center for Ejendomme og Drift, Driftsplanlægning anfører, at projektet er nødvendigt for at sikre skrænt og vejanlæg mod nedskridning.

Teknik & Miljø, Erhverv vurderer på den baggrund, at der er tale om nyttiggørelse af den lettere forurenede jord og, at det vil være nødvendigt at tilføre primære råstoffer såfremt den forurenede jord ikke anvendes.

Klage
Denne afgørelse kan inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning kan fremsendes såfremt det ønskes.

Hvis klagen ønskes indbragt for domstolene skal dette ske inden 6 måneder efter tilladelsen er meddelt, jf. § 101 i miljøbeskyttelsesloven.

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Bornholms Museum samt Naturstyrelsen Bornholm er orienteret med kopi af dette brev.

Spørgsmål vedrørende denne sag kan rettes til Helle Renée på helle.renee@brk.dk eller helle.thers@brk.dk