Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Tilladelse til udledning fra to regnbetingede udledninger

Tilladelse til udledning fra to regnbetingede udledninger

​Bornholms Regionskommune har meddelt lovliggørende tilladelse til to regnbetingede udledninger.

Den første udledning er udløb F30RB01, som håndtere regnvand fra et separatkloakeret område i Østerlars og nødoverløb fra en pumpestation, der håndterer vand fra fælleskloak på 6 ejendomme i Østerlars. Udledningen sker til Præstebæk og har stået på siden hhv. 1970 og 1990.

Den anden udledning er udløb G200V01, som håndterer separat regnvand og vand fra fælleskloak i hele størstedelen af Østermarie og Østerlars. Udledningen sker til Gyldens Å og har stået på siden 2005.

Afgørelserne er truffet i henhold til § 28, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Kla​ge

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven. Klageberettigede er enhver, der har individuel interesse i sagen, samt de i Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 nævnte interesseorganisationer i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside www.naevne​neshus.dk.

Klagefriste​​n udløber den 9. juli 2024.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.

Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.

Tilla​​​delser

De to tilladelser findes her:

Udløb F30RB01

Udløb G200V01