Luftfoto - Vandløbs projekt Aspevej 3
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Tilladelse til vandløbsregulering

Tilladelse til vandløbsregulering

Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at regulere vandløb på ejendommen

Projektet er placeret på :

  • Hallegaard
    Aspevej 3, 
    3751 Østermarie, 
    matr. 47e og 48a, Østermarie, 

i henhold til vandløbslovens §§ 16-17 samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, der omhandler vandløbsregulering.  

Formål
Ansøgerne ønsker at genskabe de hydrologiske forhold, der var på ejendommen inden man begyndte at grave grøfter og dræne, for at få vandet væk fra jordene. I projektet nedlægges eksisterende vandløb på ejendommen og vandet ledes overfladisk gennem engene i et mindre trace mod eksternt vandløb.  

Klage  
Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. 
Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i Nævnenes hus. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. 

En klage skal være modtaget senest: Den 4. oktober 2021.  

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.

Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. 

En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.

Kontakt
Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail tine.kent.egedal@brk.dk

Center for Natur, Miljø og Fritid