Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Tilladelse til vandløbsregulering

Tilladelse til vandløbsregulering

Tilladelse til vandløbsregulering; Bolbyvej 12, 3782 Klemensker 

Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at regulere en grøft på;

 

  • Bolbyvej 12,
    3782 Klemensker,
    matr. 22b, Klemensker,

 

i henhold til Vandløbslovens §§ 16-17 omhandlende vandløbsregulering samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering.

Bornholms Motorsport har, som lejer af arealet, indgivet ansøgningen. Arealet er ejet af Brian Kofoed, Bedegadevej 44, 3782 Klemensker.

Klage 
Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i Nævnenes hus . Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.

En klage skal være modtaget senest: 30. JULI 2019

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.

Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden.

En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.

 

Kontakt
Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail tine.kent.egedal@brk.dk


Center for Natur, Miljø og Fritid.