Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Tilladelse til vandløbsrestaurering

Tilladelse til vandløbsrestaurering

Tilladelse til vandløbsrestaurering; Matrikel 28a, Hovedejerlavet Ibsker

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, meddeler hermed tilladelse til at genåbne det rørlagte vandløb på adressen; matrikel nr. 28a, Hovedejerlavet Ibsker. Matriklen tilhører ejendommen;

  • Nordvangen 2,
    3730 Nexø.

Patrick Steinlein, Center for Natur, Miljø og Fritid, har ansøgt om projektet på vegne af ejeren Thor Gunnar Kofoed.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 37 i Vandløbsloven, LBK nr. 127 af 26/01/2017. Hertil bygger afgørelsen på kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler restaurering af vandløb.

Klage 
Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i Nævnenes hus . Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.

En klage skal være modtaget senest: Den 6. november 2019.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.

Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden.

En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.

Kontakt
Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail tine.kent.egedal@brk.dk

Center for Natur, Miljø og Fritid