Landbrug
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Udvidelse af svineproduktionen på St. Muregård

Udvidelse af svineproduktionen på St. Muregård

Ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på St. Muregård

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug over 75 dyreenheder (DE). Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.

Denne annonce har til formål at orientere om, at Brian Kofoed, Bedegadevej 44, 3782 Klemensker har ansøgt om at udvide svineproduktionen på ejendommen :

 St. Muregård, Bedegadevej 44, 3782 Klemensker.

 

  • Svineproduktionen ønskes udvidet fra 1.150 årssøer, 40.250 smågrise og 640 polte til 1.450 årssøer, 54.000 smågrise og 10.725 slagtesvin/polte. Det ansøgte svarer til en udvidelse fra den nu godkendte produktion på 448,07 DE til 863,49 DE.


 
I forbindelse med udvidelsen ønskes opført en ny slagtesvinestald på ca. 1.900 m2 øst for gyllebeholderne og nord for den nyeste del af staldanlægget. Desuden ønskes den eksisterende klimastald og den eksisterende drægtighedsstald forlænget med henholdsvis 32 m og 73 m mod øst. Herudover ændres gulvtypen i den eksisterende fare-/sygestald til delvis spaltegulv i stedet for dybstrøelse.

Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.

På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til tillæg til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse.

Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Katrine Høst, tlf.:.56922055 eller e-mail: katrine.hoest@brk.dk

Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 27. marts 2018.
Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til tm@brk.dk


Center for Natur, Miljø og Fritid