Vandløb - Bedagadevej
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Vandløbsrestaurering, Bedegadevej

Vandløbsrestaurering, Bedegadevej

Projektredegørelse om vandløbsrestaurering.

Ole Holm Pedersen har den 28. februar 2018, på vegne af BRK og efter aftale med lodsejer, ansøgt om at genåbne et rørlagt vandløb på adressen;

Bedegadevej 3,
3782 Klemensker,
matrikel nr. 116a, Klemensker.Arealet ejes af Klemensker-Rø Menighedsråd, formand Bjarne Bech, Årsballe By 53, 3700 Rønne

Formål
BRK ønsker at åbne vandløbet som led i naturgenopretningsprojektet; Præstemosen, Klemensker.
Ved at genåbne vandløbet, gøre det overfladenært og tilpasset naturlige sænkninger i landskabet, vil vandløbet ved store nedbørsmængder, svømme over sine bredder, hvilket vil give gode betingelser for en naturlig genetablering af den oprindelige flora og fauna.


Myndighedsbehandling af ansøgningen
Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, der omhandler restaurering af vandløb, LBK nr. 1579 af 26/01/2017 samt Kapitel 2 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Projektredegørelsen kan læses i den blå boks.

Høring
Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningen kan sendes via e-mail til nm@brk.dk eller til Center for Natur, Miljø & Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Tine Kent Egedal.

Det skal være modtaget af kommunen senest den 22. april 2018.

Ved spørgsmål til ansøgningen, kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail: tine.kent.egedal@brk.dk

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø & Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen.

Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Center for Natur, Miljø & Fritid