Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Vandløbsrestaurering Matrikel 28a Hovedejerlavet Ibsker

Vandløbsrestaurering Matrikel 28a Hovedejerlavet Ibsker

Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsrestaurering: Matrikel 28a, Hovedejerlavet Ibsker

Center for Natur, Miljø & Fritid har den 28. juni 2019, modtaget en ansøgning om restaurering af et vandløb på ejendommen;

  • matrikel nr. 28a, Hovedejerlavet Ibsker.

Patrick Steinlein har på vegne af Bornholms Regionskommune og ejeren til matrikel 28a, Hovedejerlavet Ibsker, indgivet ansøgningen, der er støttet af biodiversitetspuljen. Matriklen er ejet af Thor Gunnar Kofoed, Ibskervej 25, 3730 Nexø.  

Formål
Formålet med projektet er at genåbne et 200 m rørlagt stykke af Flisebæk. Vandløbet skal genåbnes fra dammen i skovkanten til Sdr. Årsdalevej. Herudover skal engen omkring vandløbet genetableres. Hensigten er at skabe bedre fysiske forhold for vandløbets dyr og planter samt øget biodiversitet i den omkringliggende eng. 

Projektforslaget
Projektforslaget og ansøgningen finder du i den blå boks.
  
Lovgivning
Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, der omhandler restaurering af vandløb, LBK nr. 1579 af 26/01/2017 samt Kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Høring
Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter.
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journalnummer til nmf@brk.dk eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: 12. september 2019. 

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid