Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Vandløbsrestaurering Stenløsevej 11

Vandløbsrestaurering Stenløsevej 11

Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsrestaurering: Stenløsevej 11, 3770 Allinge

Center for Natur, Miljø og Fritid har den 28. januar 2019, givet tilladelse til at etablere en grøft på ejendommen;

  • Stenløsevej 11,
    3770 Allinge,
    matrikel 20d, Hovedejerlavet Olsker.

Kommunen er i forbindelse med en besigtigelse blevet opmærksom på nye forhold som bevirker, at den oprindelige reguleringstilladelse trækkes tilbage og sagen skal under fornyet behandling.    

Patrick Steinlein har på vegne af Bornholms Regionskommune og ejeren til Stenløsevej 11, 3770 Allinge, indgivet ansøgningen. Projektet er støttet af biodiversitetspuljen. 

Bornholms Regionskommune offentliggør hermed forslaget til restaureringsprojektet i 8 uger.

Formål
Formålet med projektet er at genåbne et rørlagt vandløb på ca. 170 m, som forbinder en åben grøft opstrøms
og en åben grøft nedstrøms projektområdet. Vand som ledes til grøften fra dræn i nordøst sikrer samtidig, at
grøften vil blive vandførende en større andel af året. En genåbning af grøften vil øge biodiversiteten i vandløbet
og i den omkringliggende natur.  

Projektforslaget
Projektforslaget og ansøgningen finder du i den blå boks.
  
Lovgivning
Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, der omhandler restaurering af vandløb, LBK nr. 1579 af 26/01/2017 samt Kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Høring
Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter.
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journalnummer til nmf@brk.dk eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: 12. september 2019.

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid