Bedegadevej vandløbsprojekt
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Vandløbsrestaurering; Bedegadevej 3

Vandløbsrestaurering; Bedegadevej 3

Tilladelse til vandløbsrestaurering; Bedegadevej 3, 3782 Klemensker (Præstemoseprojektet)

 

Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at genåbne en rørlagt vandløbsstrækning på Bedegadevej 3, 3782 Klemensker, matrikel nr. 116a, Klemensker. Arealet ejes af Klemensker-Rø Menighedsrådsformand Bjarne Bech. Projektet gennemføres af BRK med Ole Holm Pedersen som projektkoordinator.

Der er tale om en retlig lovliggørelse af et eksisterende forhold, da projektet ved en fejl internt hos kommunen, er blevet igangsat, uden at der var givet en formel tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 54 a i Vandløbsloven, LBK nr. 127 af 26/01/2017. Hertil bygger afgørelsen på § 37, der omhandler restaurering af vandløb og kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, nr. 834 af 27/06/2016.

 

Klage 
Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.


Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i Nævnenes hus . Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.


En klage skal være modtaget senest: Den 22. november 2018.


En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.

Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden.

En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

 

Kontakt
Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail tine.kent.egedal@brk.dk


Center for Natur, Miljø og Fritid