slusegård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Vandløbsrestaureringsprojekter i Øle Å

Vandløbsrestaureringsprojekter i Øle Å

Vandløbsrestaureringsprojekter i Øle Å ved hhv. Slusegård og Ågård Vandmølle


Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, søger om 2 vandløbs restaureringsprojekter i Øle Å. Projekterne omhandler fjernelse af 2 spærringer ved henholdsvis; Slusegård Vandmølle og Ågård Vandmølle. Restaureringsprojekterne er indsatser under den Statslige Vandområdeplan (2016-2021) for Bornholm. Du finder projektredegørelserne og forundersøgelserne i den blå boks.  

Slusegård Vandmølle
Beliggenhed: Strandvejen 10, 3720 Aakirkeby, matrikel 19a og 153, Pedersker.
Ejere: Anja & Preben Christoffersen.

Formål
Formålet med projektet ved Slusegård er, at etablere et nyt omløb, så Øle Å føres uden om mølledammen, der pt. virker som en faunaspærring for migrerende fisk. For at holde vand i mølledammen etableres der en dæmning. Der vil blive tilknyttet en brønd til dæmningen, med et ind- og udløbsrør som bevirker, at der vil tilføres vand til mølledammen ved højt vandspejl. Ved at lede hovedparten af vandet fra Øle Å uden om mølledammen gennem omløbet, vil der opstå mere stabile fysiske forhold for vandløbets dyr og planter og gode betingelser for migrerende fisk.

Ågård Vandmølle
Beliggenhed: Bukkevadsvejen 8, 3720 Aakirkeby, matrikel 36a, Pedersker.
Ejer: Ejendommen er ejet af Hans Otto Munch.

Formål
Formålet med projektet ved Ågård er, at etablere et nyt omløb, så Øle Å føres uden om mølledammen, der pt. virker som en faunaspærring for bl.a. migrerende fisk. For at lede Øle Å til omløbet og holde vandet i mølledammen, etableres der en ny dæmning opstrøms. Nedstrøms eksisterende dæmning stabiliseres og tætnes. En brønd tilknyttet den nye dæmning har et ind- og udløbsrør, som bevirker, at der vil tilføres vand til mølledammen, når der er højt vandspejl. Ved at lede hovedparten af vandet fra Øle Å uden om mølledammen, gennem et omløbsstryg, vil der opstå mere stabile fysiske forhold for vandløbets dyr og planter og gode betingelser for migrerende fisk.


Myndighedsbehandling
Ansøgningerne behandles efter Vandløbslovens § 37, der omhandler restaurering af vandløb, LBK nr. 1579 af 26/01/2017 samt Kapitel 7, i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Høring
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projekterne, bedes du indsende disse til nmf@brk.dk eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal.

Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter.
Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest den: 25. december 2018. 

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til projekterne. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

Center for Natur, Miljø og Fritid.