Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Projekter 4-Kløver-Klyngen

4-Kløver-Klyngen

​​​​​​​Det bornholmske klyngesamarbejde er startet som en del af kampagnen "Landsbyklynger" på initiativ af Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden. Som en opfølgning lancerede de i 2019 kampagnen "Mødestedet" for de etablerede Landsbyklynger i Danmark.  

Bornholms klyngesamarbejde

Borgerforeningerne Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø har siden sommeren 2017 samarbejdet om, at styrke deres fælles attraktion via et klyngesamarbejde. Klyngesamarbejdet er de fire bornholmske indlandsbyers svar på de udfordringer, som de og andre mindre byer i Danmark står overfor, som følge af mange års strukturforandringer i landbruget og centraliseringer i den offentlige - og private service. Ved at rykke tættere sammen, og i højere grad benytte hinandens tilbud, så er det målet at styrke og opgradere de aktiver, som Klyngen stadig har i behold, så de fire lokalsamfund fortsat vil være attraktive at bo i og besøge.


Klyngen har tilsammen ca. 3.500 borgere og dækker arealmæssigt omkring 1/6 af Bornholm.

Fra 2017-2019 samarbejdede Klyngebyerne om at finde et fælles projekt, der kunne styrke deres sammenhold og bidrage til en positiv udvikling af deres byer inde på Nordbornholm. Bl.a. blev gennemført en omfattende spørgeundersøgelse blandt borgere og virksomheder med en svarprocent på 25. Rapporten: Kortlægning og analyse fra 2019 sammenfatter en række af disse svar, og ledte efterfølgende til projektidéen 'Vi mødes i det grønne'. 

I november 2019 fik 4-Kløver-Klyngen bevilget 200.000 kr. til rådgiverhjælp til at konkretisere deres projektidé. Matters Arkitekter blev valgt som faglige rådgivere på opgaven. Resultatet af den følgende proces med workshops, besigtigelser og analyser er rapporten Workshop 2020 og skitseforslaget 'Vi mødes i det grønne', som er tilgængelige i boksen til højre. 

I november 2020 sendte 4-Kløver Klyngen deres skitseforslag med en ansøgning til fondene bag kampagnen mødestedet, og i marts 2021 meddelte DGI - Sekretariatet for Landsbyklynger, at Realdania og Lokale og Anlægsfonden havde tildelt projektet en bevilling på 4,5 mio. kr. svarende til ca. 50% af det samlede projektbudget på 9 mio. kr. 

På anmodning fra 4-Kløver-Klyngen besluttede kommunalbestyrelsen i juni 2021, at hjælpe Klyngen med, at realisere deres projekt mod betaling. 

Center for Regional og Turismeforskning har været proceskonsulent for 4-Kløver-Klyngen i perioden fra 2017-2021, ligesom Bornholms Regionskommune har fulgt Klyngens arbejde.​Skitseprojekt - Vi mødes i det grønne

Skitseprojektet 'Vi mødes i det grønne' har fysisk og mental sundhed for øje, og har desuden til hensigt at synliggøre kultur- og naturværdier og landsskabskvaliteter i Klyngen. Det imødekommer bl.a. en stigende interesse for at kunne cykle, løbe, ride og gå længere ture i dagligdagen og giver mulighed for uformelt at mødes i det fri, og derved bidrage til større livskvalitet og sammenhold blandt borgerne i Klyngen.

'Vi mødes i det grønne' består af en række arkitektoniske tiltag, der tilsammen skal medvirke til at knytte Klyngebyerne tættere sammen. De enkelte tiltag er beskrevet i Matters Arkitekter´s skitseprojekt af 27. november 2020 – og er kort gengivet herunder.


De planlagte tiltag (pkt. 1-9). 

1. Samlingspunktet (Klemensker) er tænkt som mødested for hele Klyngen, og knytter an til Klyngens sportshal, et større udeareal med boldbaner, et udendørs svømmebad, ungdomsskolens lokaler m.fl. klubaktiviteter i en tidligere skolebygning, en grillhytte og en legeplads. Samlingspunktet skal visuelt binde de omkringliggende funktioner bedre sammen og styrke benyttelsen af området som helhed til leg, aktivitet og ophold - herunder fælles arrangementer. 

2. Fordybelsespavillonen (Rø) består af en cirkulær træpavillon der også har tilnavnet Sneglen. Pavillonen skal være med til at styrke udelivet generelt, og skal bl.a. danne ramme om læring om kroppen i naturen. Sneglen er designet til fordybelse, men kan også åbnes op og benyttes mere dynamisk i forhold til skovområdet bag, boldbaner, legeplads og Rø Medborgerhus. Et udekøkken og et HC-toilet ventes at indgå som en tilbygning til og/eller ombygning af det eksisterende klubhus. De nye tiltag skal inspirere til at rykke bevægelsesaktiviteter ud af salen, når vejret tillader det, og invitere flere til uformelt at benytte området. 

3. Naturhuset (Aarsballe) er tænkt som et støttepunkt og udgangspunkt for læring om liv i naturen i Klyngen. Her kan man komme på besøg på sin vandretur, eller med den lokale skoleklasse eller børnehave og lære om glentereden ved mosen, flagermusene ved Borgedalssøen, uglerne og billerne. Naturhuset er tænkes koblet med det eksisterende klub- og medborgerhus, og ligesom i som skal give adgang til udekøkken og toiletfacilitet samt ophold ved et stort egetræ med udsyn til fællesarealer og boldbanerne.

4. Fortællecirklen & Historiekøjerne (Nyker) er tænkt som et sted, hvor den kulturhistoriske fortælling om Højlandet og Klyngen formidles. Det kan f.eks. være historier om den gamle jernbane, om livet på landet i Klyngen, og om den særegne natur. Idéen er, at indrette et sted hvor man kan mødes og slappe af, som et alternativ til de mange muligheder for aktiv bevægelse, sport og leg der findes til børn i Nyker. 

5.-9. Shelters. Der er planlagt 5 shelters: Fiskeshelter, Billens Skovshelter, Solnedgangen, Mælkevejens Shelter og Fuglekassen. 

10. Info-mødesteder, wayfinding og formidling. Samtidigt med de nævnte nye tiltag er der et ønske om at synliggøre og udbygge infrastrukturen for de bløde trafikanter, så det bliver lettere for flere at gøre brug af de faciliteter og tilbud som Klyngen samlet set råder over. Konkret er bl.a. efterspurgt en mere attraktiv stiforbindelse mellem Aarsballe og Klemensker og bedre vejvisning i form af fysiske oversigtstavler, suppleret med skiltning på ruterne med information om naturen og kulturlandskabet.

Projektplan, status og referater

Projektplan

Projektplanen, der er grundlaget for samarbejdsaftalen med Realdania og Lokale- og Anlægsfonden, er vedhæftet i 2. boks th.

Projektplan med  tilhørende Tids- og milepælsplan opdateres løbende.

Projektperioden er estimeret til at vare til og med 2024, men kan forlænges efter aftale med fondene, hvis det er nødvendigt for at nå i mål med de aftalte delprojekter.

 

Status 25.01.2022

Projektet afventer politisk stillingtagen til evt. tildeling af støtte fra puljen til landsbyfornyelse i marts-april 2022.

De kommende måneder arbejder 4-kløver-Klyngens styregruppe videre med at præcisere de enkelte tiltag sammen med Matters Arkitekter.

Afklaring om finansiering, ny projektleder, samt aftaler om justeringer af delprojekter med fondene ventes at foreligge medio 2022.  Referater

2022

6. januar 2022

2021

8. december 2021

25. oktober 2021

8. september 2021

18. august 2021

30. juni 2021

9. juni 2021

Styregruppe og organisation

Styregruppe
Lene Koefoed (form.)lenekoefoed@gmail.com
Herdis Terkelsen
Aase Dahl
Mattias L.-KrarupNyker
Jørgen HammerNyker
Annette SonneAarsballe
Bjarne BechAarsballe
Christian BundegaardAarsballe
Irene DunkerKlemensker
senKlemensker
Robert DantvedKlemensker
Vivi Granby (projektleder)BRK

De støtter projektet

(indhold under udarbejdelse)