Præstemosen
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Borings- og vandindvindingstilladelse

Borings- og vandindvindingstilladelse

08-08-2019

Center for Natur, Miljø og Fritid har givet Klemensker Vandværk tilladelse til at genoptage vandindvindingen fra et område nord for Præstemosen i Klemensker. Der er endvidere givet tilladelse til etablering af ny boring, samt en pejleboring.

På trods af den nære beliggenhed til sø og å, ventes indvindingen ikke at ville påvirke disse. Boringen er 100 m dyb og indvinder fra sprækker i grundfjeldet, mens søen og åen ligger over vandtætte lerlag og primært er regnvandsfødede. Det vurderes, at der ikke er væsentlige hydrologiske forbindelser mellem indvindingsmagasinet og overfladevandet. Den historiske erfaring støtter denne vurdering, idet der her var omfattende vandindvinding frem til 2001, uden at Præstemosen blev tørlagt.

Situationen følges dog ikke desto mindre nøje, og vandindvindingen vil om nødvendigt blive tilpasset.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning er bilagt tilladelserne.

Indvindingstilladelse, med bilag.pdf

Tilladelse til etablering af vandforsyningsboring.pdf

Tilladelse til etablering af pejleboring.pdf