Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Bornholms Brandvæsen forlænger og udvider afbrændingsforbuddet pr. 6. august 2018

Bornholms Brandvæsen forlænger og udvider afbrændingsforbuddet pr. 6. august 2018

06-08-2018

​Grundet vejrudsigten, der melder om fortsat varmt vejr, fastholder Bornholms Brandvæsen afbrændingsforbuddet, der trådte i kraft tilbage i juni. Heldigvis har Bornholm indtil videre kun haft få naturbrande, men risikoen for brande i såvel haver, marker og skove er fortsat forøget i takt med tørken. Forbuddet skal mindske risikoen for brande og er indført med udgangspunkt i reglerne i Beredskabsloven og Afbrændingsbekendtgørelsen, BEK 1339/2014.

Afbrændingsforbuddet er indtil videre gældende frem til den 20. august 2018 og indebærer, at alle former for afbrænding og brug af åben ild er forbudt. Det gælder eksempelvis:

- Afbrænding af haveaffald

- Afbrænding af halm, halmstakke og lignende på marker og uopdyrkede arealer

- Afbrænding af affald fra skovbrug

- Afbrænding af siv, rørskove, enge, lyng, hede og mosetørv

- "Hyggebål" til madlavning, snobrød mm. og herunder i bålfade og ved faste bålpladser ved sheltere, lejrpladser, på havnearealer mm.

- Brug af kulgrill

- Brug af apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding. Det betyder eksempelvis svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, udtørrings-apparater, campingblus, stormkøkkener som eksempelvis trangia, hvad enten de forbrænder gas, benzin eller sprittabletter.

 

Rygning på naturarealer forbydes
Naturstyrelsen har forbudt brug af enhver form for brug af ild. Afbrændingsforbuddet udvides derfor til fremadrettet også at gælde rygning på naturarealer, eksempelvis lyngområder, skove og herunder på skovstier og i klitområder. Opmærksomheden henledes samtidig på det generelle forbud mod brug af åben ild i visse naturtyper i perioden 1. marts til 31. oktober.

 

Det er under skærpet opmærksomhed tilladt at bruge åben ild på disse præmisser
- Brug af kul- og gasgrill på private arealer ved helårsboliger og flexboliger; Grillen skal være opstillet på fast ubrændbart underlag, eksempelvis fliser, klinker eller asfalt, der skal være mulighed for at slukke en eventuel brand og foretage en hurtig alarmering. Det understreges, at det IKKE er tilladt benytte grill ved sommerhuse.
- Brug af gaskomfurer mm. i fast indrettede indendørskøkkener i både private hjem, virksomheder og på campingpladser og lignende.
Brug af fast installerede, og godkendte, gaskomfurer i campingvogne, autocampere og lignende til madlavning. Ligeledes tillades fast installerede kogeinstallationer på skibe fortøjet til havnekaj.
- Brug af svejse- og skæreaggregater på virksomheders faste arbejdspladser
- Brug af elektrisk varmeapparater som varmelamper, kogeplader, grill mm.

Der kan i visse og ganske uopsættelige tilfælde gives tilladelse til brug af grill, gasbrændere eller lignende på private eller offentlige arealer. Dette kunne eksempelvis være campingpladser, der ønsker at indrette et særligt areal på campingpladsen, hvor gæster i begrænset omfang vil kunne grille.

Tilladelsen gives i hvert enkelt tilfælde efter skriftlig ansøgning til Bornholms Brandvæsen på e-mail: brandvaesen@brk.dk. Ansøgning skal indeholde en beskrivelse af, hvad der ønskes benyttet, dato og tidspunkt for benyttelsen og beskrivelse af slukningsmidler. Der skal vedhæftes fotos af den ønskede lokalitet og et kort over området med angivelse af adresse og andre relevante oplysninger.


Til ejere af grillsteder med åben offentlig adgang
Der har tidligere været givet tilladelser til at enkelte faste grillsteder, som eksempelvis Grillhytten i Hasle, har kunnet anvendes. Disse tilladelser bortfalder fra dags dato, og der opfordres til, at de enkelte arealejere sætter skilte ved grillstedet, hvor afbrændingsforbuddet fremgår.


Almindelig god sund fornuft, bortskaffelse af aske og rygning
Bornholms Brandvæsen beder også fortsat alle øens borgere og gæster om at udvise særlig opmærksomhed og forsigtig opførsel i forbindelse med bortskaffelse af aske. Lad aske blive i den tillukkede grill og kom det ikke i skraldespand eller lignende. Ryg kun hvor det er tilladt, eksempelvis i egen have eller på anviste offentlige rygeområder. Respekter også at det ikke er tilladt at ryge på naturarealer. Tøm ikke askebægre eller smid skodder og tændstikker i det fri.

Andre varme emner
Det er i øvrigt vigtigt, at man tænker sig godt om, når man benytter varme emner. Pas for eksempel på at halogenlamper ikke kommer tæt på brandbare materialer, pas på glas og spejle i forhold til koncentration af lysstråler til varme punkter og undlad at parkere køretøjer med varme udstødninger, katalysatorer og andet, der frembringer varme i områder med tørre bevoksninger.

 

Særligt til landbruget, maskinstationer med flere
Høsten er i gang, og Bornholms Brandvæsen beder derfor om, at der er særlig opmærksomhed på:

  • at der er nem adgang til at alarmere
  • at der er slukningsmidler med på marken i form af det udstyr, der hører med til køretøjet
  • hjælp til selvhjælp, så der eksempelvis er en traktor med skuffe, der kan lave brandbælte omkring branden - eller gyllevogn med vand og slanger, så der hurtigt kan påbegyndes en slukning med større mængder vand.
  • Det vil også være en god hjælp, at man er flere ude på marken til at hjælpe med slukningen og til at tage imod brandvæsnet for at vise den bedste kørevej frem til brandstedet
  • Ligeledes er det vigtigt, at maskiner bliver blæst rene for støv med jævne mellemrum, så der ikke sker ophobning omkring udstødning og andre særligt varme områder


Læs mere
Bornholms Brandvæsen henviser til www.brk.dk, hvor den til enhver tid gældende status på afbrændingsforbuddet vil fremgå. Hvis afbrændingsforbuddet overtrædes, vil der kunne gives bøde efter gældende lov - og der vil ligeledes kunne blive tale om et erstatningskrav.

Med mindre forholdene ændrer sig væsentligt, forventes der ikke at blive udsendt yderligere meddelelser før mandag 20. august.  

Link til DMIs tørkeindex  Link til  brk.dk/borger

Artikel fra DMI: Ekstremt højt tørkeniveau fortsætter
 
Yderligere information kan indhentes hos beredskabsinspektør Henrik Madsen.
Mail: Henrik.Madsen@brk.dk, telefon 56 92 21 06.