Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Bornholms Kommuneplan 2020 vedtaget

Bornholms Kommuneplan 2020 vedtaget

09-06-2021
​Kommunalbestyrelsen vedtog Bornholms Kommuneplan 2020 den 29. april 2021. Kommuneplanen offentliggøres hermed den 9. juni 2021.

Kommunalbestyrelsen vedtog kommuneplanen med flere ændringer og tilpasninger. Nogle ændringer sendes i fornyet høring, hvilket vil ske med et forslag til kommuneplantillæg nr. 01. De øvrige ændringer er indarbejdet.

Forslaget til kommuneplan var i høring fra 6. november til og med mandag den 4. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen takker for den interesse, som fremgår af 34 høringssvar, der blev indsendt i høringsperioden.

Se Bornholms Kommuneplan 2020 her: kommuneplan.bornholm.dk

Se dagsordenpunktet, hvoraf det fremgår, hvilke ændringer der er foretaget, og hvad der kommer i en fornyet høring (punkt 9): https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2021/InfRef8467.html

 Sammenfattende redegørelse
Som opfølgning på miljørapporten er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Redegørelsen konkluderer, at der ikke er behov for egentlig overvågning i forhold til planen, idet realiseringen af planen vil indebære yderligere planlægning, tilladelser og miljøvurderinger.

 Kommuneplanens retsvirkninger
Kommuneplanen er ikke bindende for ejere og brugere af ejendomme. Dog kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. (Planlovens § 12. Stk. 2 og 3)

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Klagefrist
Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning
En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jf. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt.