Billede af dreng og mand
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2016

Budget 2016

Budgettet for 2016  er et resultat af et forlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten.
 
Modernisering af den bornholmske folkeskole
Med den nye folkeskolereform er der brug for fornyelse af de fysiske rammer så de medvirker til at understøtte undervisningen. Der reserveres 20 mio. kr. til anlægsarbejder i skolestrukturens fase 2, så børnene i Rønne kan samles på to matrikler i stedet for de nuværende tre. Til øens øvrige skoler afsætter vi et beløb til modernisering af læringsmiljøerne. Der afsættes 15 mio. kr. til en pulje til skolerne uden for Rønne fra 2017.
 
Bedre hjælp til udsatte børn
Med inspiration fra blandt andet Herning og Sverige vil vi blive hurtigere og bedre til at sætte ind med hjælp til det enkelte barn og familie. Sagsbehandlerne skal have bedre tid til systematisk opfølgning på den enkelte sag, og vi tror på at den forbyggende og hurtige indsats vil virke på sigt, så antallet af store og meget indgribende sager bliver færre. Med budgettilførslen sikres det, at hver sagsbehandler har 25 sager i gennemsnit.
 
Specialområdet – Heldagsskolen, Kildebakken, Mælkebøtten
Specialområdet er under pres dels på grund af det faldende børnetal, men også som konsekvens af de foregående års arbejde med inklusion i de almene tilbud. Med budget 2016 igangsættes et analysearbejde, der skal kortlægge behovet for specialtilbud, vurdere kriterier for at blive visteret til et specialtilbud samt revidere inklusionspolitikken i Bornholms Regionskommune.
 
Dagpasning – struktur
Vi nedsætter en arbejdsgruppe, der forholder sig til en konkret udmøntning af dagtilbudsanalysen og den udarbejdede strategi for udvikling af området. Arbejdet skal bygge videre på den analyse, der er gennemført og udbygge dette med overvejelser om at samlet børnehus på nord-øen i samarbejde med Kongeskærskolen, samt en løsning i Svaneke hvor mulighederne for 2 institutioner på Mælkebøttens matrikel belyses.
 
Svømmehallen i Rønne
Det er vigtigt at de bornholmske børn lærer at svømme. Vi afsætter derfor 1 mio. kr. i 2016 til en levetidsforlængelse af Rønne Svømmehal i 5 år. Vi tager initiativ til, at der i 2016 nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra blandt andre BRK, svømmehallens bestyrelse og repræsentantskab og et kommende Idrættens Videns- og Kompetenceråd til at drøfte visioner for Rønne Svømmehal, herunder se på mulighederne for alternative organisationsformer.
 
Fastholde kulturlivet
Vi må forberede os på at skulle bære et større ansvar for, at vi kan fastholde både teater og musikhus på øen. Statens støtte til egnsteatre nedsættes, hvorfor vi fra 2017 afsætter penge til et større tilskud end tidligere. For at sikre Musikhuzet som regionalt spillested, øges bevillingen fra 2017.
 
Travsport
Øens største publikumssport kan være truet som følge af fald i tildeling af tipsmidler. Vi giver 0,4 mio. kr. i engangstilskud for at muliggøre omlægning til den nye driftsform som gerne skulle sikre banens overlevelse i årene frem.
 
Psykiatri og Handicap – fuld budgettilførsel
Tilgangen af sager til voksenområdet fra børneområdet sætter området under pres og i første omgang tilfører vi penge til budgettet til det øgede antal sager. Der har været udarbejdet en analyse af området, som anviser muligheder for at nedbringe udgifterne på sigt.
 
Parrådgivning
Med inspiration fra andre kommuner tages et helt nyt initiativ, så kommunen kan tilbyde parrådgivning for at hjælpe familier ud af kriser.
 
Havne – takster og renovering
Havnetaksterne blev sat op med sidste års budget, med budget 2016 annulleres denne stigning. Både af hensyn til turisterne og af hensyn til de lokale sejlere, der ligger i havnene hele året. Vi ønsker også at forbedre den oplevelse gæster og lokale har, når de besøger vores havne. Derfor afsætter vi 5 mio. kr. i 2016 til renovering af havnene.
 
Miljøpedeller
Opgaver der i dag ikke bliver varetaget på teknik- og miljøområdet kan varetages af miljøpedeller i et særligt beskæftigelsesprojekt eksempelvis som naturpleje, strandrensning, oprydning i det åbne land samt på grønne arealer.
 
Folkeracerbane
Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2016 til anlæg af en folkeracerbane. Midlerne udløses, når der forelægger et konkret anlægsprojekt og godkendt lokalplan.
 
Administrationsbygninger
Der afsættes 3,5 mio. kr. om året i fire år til renovering af administrationsbygninger. Derudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2016 til en analyse af mulighederne for at samle administrationen.
 
Analyse af det tekniske område
Der skal igangsættes en analyse af det tekniske område med henblik på at finde besparelser i budgetoverslagsårene.
 
Ressourcer til analyser
De aftalte analyser på det tekniske område, færdiggørelsen af dagtilbudsanalysen, psykiatri og handicap og specialområdet vil kræve ekstra ressourcer i administrationen. Det vurderes, at der er tale om ressourcer svarende til et årsværk i 2016.
 
 
 

Budget 2016 i tal

Skatteprocenterne er uændrede i forhold til 2015:

Skatteprocent: 26,2 pct.

Kirkeskat: 0,93 pct.

Grundskyld: 33,41 promille

Regionskommunens gæld reduceres med 8,6 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 26,9 mio. kr. og optagelse af nye lån på 18,3 mio. kr.

Kommunens kassebeholdning forøges med 3,8 mio. kr.

Budget 2016 i tal

Budget 2016 takster

PDF-udgaven af det samlede budget kan ses her:

Budget 2016 - Bind 1.pdf

Budget 2016 - Bind 2.pdf