Billede af bornholmske motiver
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2017

Budget 2017

Budget 2017 er et resultat af et forlig indgået af Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

 

I budget 2017 videreføres de fire visioner for udviklingen på Bornholm. De fire visioner er:

Et godt og aktivt liv for alle

Bornholm som vidensamfund

Grøn bæredygtig Ø

Økonomisk bæredygtig Ø

Kommunalbestyrelsens visioner realiseres gennem udvalgenes langsigtede mål, der dækker
valgperioden. De langsigtede mål realiseres gennem delmål, som udvalgene har formuleret i forbindelse med mål- og budgetprocessen og indgår i budget 2017. Du finder beskrivelsen af målene herunder.

Udvalgenes mål og delmål for 2017.pdf

Børn og skole

Det forebyggende arbejde i Det gule Team med gadeplansmedarbejdere, skole- og familierådgivere og samarbejde mellem skoler, socialområdet og politiet styrkes med 4,5 mio. kr. årligt.

Trivslen i folkeskolen styrkes for både elever og lærere. Der tilføres midler, så lærernes undervisningstid kan nedsættes med yderligere en halv time om ugen og kommer derved ned under 750 timer om året.

Partierne er enige om at sidste års besparelser på strukturudvikling af dagtilbud på nordlandet og i Svaneke på 4,5 mio. kr. rulles tilbage med dette budget. Samtidig afsættes der 1,5 mio. kr. til at understøtte driften i de 2 dagtilbud, der lige nu kører med færre end 40 børn.

Dagtilbuddene på nordlandet fremtidssikres med et helt nyt børnehus i Allinge i 2019. Der afsættes 22 mio. kr. til nybyggeriet.

Der ligger en politisk ambition om at vende tilbage i 2018 og drøfte madskoler på folkeskolerne, når de igangværende omlægninger er afsluttede. Der afsættes tid til dialog med skolerne om 1-2 madskoler fra 2019 og frem.

Kultur

Bornholms Museum tilføres 3 årsværk til arbejdet med arkæologisk indsats.

Allinge bibliotek flytter til Kongeskærskolen for at videreføre sammenlægningen af folkebiblioteker og skolebiblioteker og for at skabe muligheder for at kommunen kan anvende biblioteket i det videre arbejde med helhedsplanen for Allinge og udflytning af Folkemødesekretariatet til Allinge.

Der afsættes midler til nødvendigt vedligehold af taget på Natur Bornholm, stråtaget på Melstedgaard og renovering af taget på Bornholms Kunstmuseum.

Haller, idræts- og kulturområdet friholdes for besparelser.

Social og sundhed

Omlægningen af ældreområdet er i fuld gang og derfor har vi ikke lagt nye besparelser på ældreområdet.

Der opnormeres på natteamet i hjemmeplejen og der afsættes midler til at forbedre bilparken, så der indkøbes terrængående biler til aften- og natkørsel på landet i det tidsrum, hvor der ikke ryddes sne.

Der indkøbes en minibus til Plejecenteret i Nylars.

Der afsættes midler til etablering af leve-bo miljø på plejecentrene Nørremølle Centret, Åbo og Lunden, så der også kan dufte af nylavet mad.

Målsætningen om at bruge 40 % lokale fødevare skal nås og sølvmærket for økologiandelen i de kommunale køkkener skal fastholdes. Udover at fortsætte den indsats med fremme af økologi og lokale fødevarer skal arbejdet med sundhed og kost i dagtilbud, skoler, institutioner og på ældreområdet understøttes.

Der afsættes 4,5 mio. kr. til et større antal voksne borgere, der allerede er kendte og som får behov for støtte fra Center fra Psykiatri og Handicap. Herudover tilføres ekstra penge til Nexøhuset og Gartnerparken i Rønne.

Social- og Sundhedsudvalget fortsætter dialogen med Kvindekrisecenter Bornholm og vender tilbage til kommunalbestyrelsen i forhold til nærmere afklaring af beliggenhed, udvidelse, tilsyn og bemanding.

Erhverv

Den intensiverede sagsbehandling på landbrugsområdet fortsætter.

Der ansættes sagsbehandlere på jobcenteret så indsatsen for at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde intensiveres og udgifterne til forsørgelse begrænses. Der investeres i forløb for unge på erhvervsgrunduddannelse, så unge fastholdes i uddannelse.

Tilskuddene til erhvervsfremme skæres ikke og de kommende 3 år ydes et ekstra årligt tilskud på 400.000 kr. til etablering af den fælles Bornholms Turistinformation.

Integration

Der afsættes midler til integrationsområdet, så målet om at 60 % af flygtninge er i arbejde efter 3 år, opfyldes.

Teknik og miljø

Bornholms Regionskommune fortsætter arbejdet med Bright Green Island og der afsættes penge til at genindføre elbiler i den kommunale drift.

Energirenoveringer i de kommunale bygninger har været en stor succes, så der afsættes yderligere 12 mio. kr. de næste 4 år til fortsættelse af processen.

Der afsættes midler til medfinansiering af byggeri af boliger til studerende, unge på
overførselsindkomst og flygtninge.

Fra 1. september 2017 hjemtages den udliciterede rengøring.

Der er sat midler til områdefornyelse ved den gamle tankstation i Åkirkeby.

Realisering af planerne for Rønne Havnefront vil kræve et samarbejde med eksterne fonde. Opstart vil dog kræve en række kommunale investering for at klargøre området ved Remissen og til dette formål afsættes 2 mio. kr.

Den strategiske helhedsplan for Allinge skal realiseres i samarbejde med eksterne fonde. Opstart kræver dog kommunal medfinansiering, så der afsættes 1,7 mio. kr. om året i 3 år til formålet.

Budget for 2017

Det samlede budget består af to bind.
I bind 1 er beskrevet budgetresultatet og forudsætningerne for budgettet, herunder også takster og gebyrer.
I bind 2 er beskrevet de enkelte bevillinger, herunder afgrænsningen af bevillingen i forhold til kontoplanen, eventuelle bevillingsmæssige bindinger samt forudsætningerne for budget 2017.

Budget 2017 bind 1

Budget 2017 bind 2

Budget 2017 i tal

Budget 2017 takster

 

Budget 2017 i tal

Skatteprocenterne er uændrede i forhold til 2016:

Skatteprocent: 26,2 pct.

Kirkeskat: 0,93 pct.

Grundskyld: 33,41 promille

Den langfristede gæld reduceres med 8,4 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 32,2 mio. kr. og optagelse af nye lån på 23,8 mio. kr.

Kommunens kassebeholdning reduceres med 8,2 mio. kr. idet 8 mio. kr. anvendes til finansiering af anlæg.

Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter

Udgifterne til de kommunale kerneopgaver som børnepasning, skoler, børn og unge samt ældre udgør 39 pct. af driftsudgifterne i 2017, svarende til 1.058 mio. kr.

Indkomstoverførsler og Beskæftigelse er også en stor post på det kommunale driftsbudget. I 2017 udgørudgifterne hertil 26 pct. af de samlede driftsudgifter, svarende til 703 mio. kr. Indkomstoverførslerne udgør 544 mio. kr. eller 77 pct. heraf, og dækker over bl.a. udbetalinger af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelse udgør 159 mio. kr. og dækkerover udgifter til ordninger, der skal få såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige i beskæftigelse.

En anden større post på kommunens driftsbudget er udgifter til administration og erhverv m.m. Denne post udgør 11 pct. af udgifterne, svarende til 307 mio. kr.

De mindre poster på kommunens driftsbudget er uddannelse, kultur og idræt, sundhedsområdet, handicapområdet samt trafik og miljø.

Til sundhedsområdet er der i 2017 afsat 237 mio. kr., til handicapområdet 172 mio till trafik og miljø 125 mio. kr., mens der til uddannelse samt kultur og idræt er afsat hhv. 21 mio. kr. og 66 mio. kr.