Billede af Kyst og vand
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2018

Budget 2018

Det samlede budget for 2018 

Det samlede budget består af to bind.
I bind 1 er de generelle bemærkninger, beskrivelse af budgetresultatet og forudsætningerne for budgettet samt takster og gebyrer for kommunens ydelser.
I bind 2 er beskrevet de enkelte bevillinger, eventuelle bindinger samt forudsætninger for budget 2018.
Derudover kan du finde en oversigt over budget 2018 i tal samt en separat oversigt over takster vedr. dagpasning og skolefritidsordninger samt for ældreområdet.

Budget 2018 - Bind 1.pdf

Budget 2018 - Bind 2.pdf

Budget 2018 i tal.pdf

Budget 2018 takster.pdf

Takstoversigt 2018 - 2018 priser.pdf

Aftale om budget for 2018

Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Bornholmerlisten, Enhedslisten, Radikale Venstre og Kristendemokraterne har indgået aftale om budgettet for 2018.

Parterne er enige om følgende nye initiativer:

Børne- og skoleområdet

Overordnet tilslutter aftaleparterne sig det øgede aktivitetsniveau og afsætter de nødvendige midler hertil. Der tilføres midler til kvalitetsforbedringer på børne- og skoleområdet, især med henblik på at støtte udsatte børn og fremme inklusionen.

Der gennemføres en generel tilpasning af udgifterne på børne- og ungdomsområdet i lyset af de stigende udgifter, der har været på dette område som følge af en skærpet indsats. Der afsættes 14,4 mio. kr. i 2018, hvorefter de øgede bevillinger gradvis reduceres de følgende år.

Forbruget overvåges løbende, og der foretages en årlig vurdering af det aktuelle forbrug med henblik på justeringer.

Den nuværende indsats ”De Utrolige År” gentænkes sammen med en generel socialt betinget opnormering på 1,5 mio. kr. i de kommunale dagtilbud. Indsatsen skal være en direkte styrkelse af normeringen i de dagtilbud, der har mange børn med sociale udfordringer og friholdes konkret visitation. Den nærmere udmøntning af ressourcerne foretages af Børne- og Skoleudvalget.

Udførerdelen på Børne- og Familieområdet opnormeres med 1,2 mio. kr. til at imødegå øget efterspørgsel.

Parterne er desuden enige om, at afsætte et beløb til tilskud til forældre, der ønsker at passe deres egne børn.

Parterne ønsker at anvende 2,1 mio. kr. til fortsættelsen af et ressourceteam, der fremmer inklusion i folkeskolen.

IT i folkeskolen fortsættes, men i en nedjusteret form, hvor der bl.a. stilles færre og mindre tablets til rådighed i indskolingen.

Parterne er enige om at anvende 9 mio. kr. i 2018 og et tilsvarende beløb i 2019 til madskoler. Der afsættes midler til driften af madskolerne efter en model, hvor betalingen for mad i skolen gradueres efter forældrenes indkomst.

Planerne om en fysisk samling af udførerdelen af børne- og ungeområdet fortsættes. Det sker i sammenhæng med planerne for udnyttelse af de bygninger, der bliver ledige i forbindelse med campus-byggeriet. Der afsættes 500.000 kr. til projektering heraf, som forventes påbegyndt i første halvdel af 2018.

Fritids- og kulturområdet

Med henblik på en fortsat understøttelse af udsatte børns opvækst er parterne enige om at afsætte midler til en forlængelse af ”Young Care – tidlig indsats” – en aktivitet, der sikrer det udsatte barn et netværk i et musisk miljø.

Parterne er desuden enige om at øge driftstilskuddet til Bornholms Kunstmuseum for at sikre museets muligheder for at imødekomme kvalitetskrav fra Kultursstyrelsen.

Social- og sundhedsområdet

Aftaleparterne tilslutter sig det generelt øgede aktivitetsniveau og afsætter ekstra bevilling til dækning heraf. Ældre-, Sundheds-, Psykiatri- og handicapområdet friholdes generelt for besparelser.

Parterne har besluttet at gennemføre en tilpasning af bevillingerne på ældreområdet i lyset af de øgede udgifter. Forbruget overvåges løbende, og bevillingen vurderes årligt på grundlag af det aktuelle forbrug med henblik på justeringer. Parterne har dog samtidig aftalt, at der skal være en væsentlig begrænsning af udgifterne til vikarer, således at opgaverne i øget omfang løses af de kommunalt ansatte. Der afsættes ekstra 11,29 mio. kr. i 2018, samtidig med at der indlægges en besparelse på vikarforbruget på 2 mio. kr.

Den eksisterende ordning med miljøpedeller forlænges ud over 2018.

Der afsættes øgede ressourcer til ekstra medarbejdere på kvindekrisecentret.

Midtpunktet, som er et aktivitets- og samværstilbud i Rønne for personer med psykisk sårbarhed, sikres midler til at holde weekend-åbent.

Der er stærkt stigende aktivitet indenfor genoptræning, og parterne har derfor besluttet at afsætte ekstra midler, som nærmere disponeres af Social- og Sundhedsudvalget.

I forbindelse med ibrugtagningen af et nyt IT-system på omsorgsområdet afsættes der midler til uddannelse af personalet.

Der afsættes midler til administration af et Udsatteråd på Bornholm.

Erhvervs- og beskæftigelsesområdet

Aftaleparterne ønsker at øge antallet af unge, der tager en erhvervsfaglig uddannelse, og samtidig afhjælpe erhvervslivets mangel på arbejdskraft. Derfor afsættes der midler til etablering af flere praktikpladser, til vejledning af de studerende og til voksenlærlinge i regionskommunen.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt i to år til en pulje til øget tilflytning til Bornholm – fx i form af prøveboliger, markedsføring mv.

Der afsættes midler til videreførelse af en tilflytterkonsulent i 2018 og 2019.

Teknik- og miljøområdet

Der gives et tilskud til etablering af klyngesamarbejdet mellem de fire lokalsamfund i Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe.

For at nedbringe de stigende sagsmængder for erhvervsbyggesager som følge af et stigende antal ansøgninger tilføres ressourcer til ansættelse af en ekstra byggesagsbehandler for erhvervssager. Desuden sænkes gebyret for byggesager.

Parterne er enige om at etablere en miljøpulje med henblik på at sikre biodiversitet på 600.000 kr. årligt.

Der afsættes 1,7 mio. kr. til forbedring af udeområderne ved Hans Rømer Skolen.

Der afsættes midler til etablering af ny stiforbindelse ved Nørremøllecentret i Nexø.

Den eksisterende gadebelysning erstattes i løbet af de kommende tre år med energibesparende LED-belysning. Investeringen tjener sig hjem i løbet af en årrække.

Der er afsat et beløb til forstudier i forbindelse med indførelse af eldrift på bybusnettet i Rønne. Resultatet af disse studier forventes i 2018, således at der på budgettet for 2019 vil blive taget stilling til midler til de nødvendige investeringer til projektering og planlægning.

Der etableres en pulje med 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019 til sikkerhedstiltag og vedligeholdelse af de kommunale havne uden for Rønne-området. Desuden er parterne enige om at yde et tilskud til sikring af broen på Arnager Havn.

Der afsættes et beløb til byforbedringer i Aakirkeby bymidte.

Der afsættes et beløb til en proces for helhedsplan for Nexø.

Der afsættes 400.000 kr. til asfalt på cykelstier.

Økonomi- og planområdet

Aftaleparterne har vedtaget, at der afsættes midler til en kommunikationskonsulent i regionskommunen.

Der etableres en pulje til HovedMED’s arbejde med trivsel i Bornholms Regionskommune.

 

Budget 2018 i tal

Skatteprocenterne er uændrede i forhold til 2017:

Skatteprocent: 26,2 pct.

Kirkeskat: 0,93 pct.

Grundskyld: 33,41 promille

Den langfristede gæld reduceres med 80,7 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 33,9 mio. kr. og optagelse af nye lån på 33,2 mio. kr.

Kommunens kassebeholdning reduceres med 23,4 mio. kr. idet 27,2 mio. kr. anvendes til finansiering af anlæg.

Mål for budget 2018

Den nye kommunalbestyrelse har i februar 2014 drøftet og videreført de fire visioner for udviklingen på Bornholm. De fire visioner er:

• Et godt og aktivt liv for alle

• Bornholm som vidensamfund

• Grøn bæredygtig Ø

• Økonomisk bæredygtig Ø

Kommunalbestyrelsens visioner realiseres gennem udvalgenes langsigtede mål, der dækker valgperioden. De langsigtede mål realiseres gennem delmål, som udvalgene formulerer i forbindelse med mål- og budgetprocessen.

Se den samlede oversigt over udvalgenes mål