Billede af vindmøller
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2019

Budget 2019

​På siden her kan du finde det samlede budget for 2019.

Det samlede budget består af to bind.
I bind 1 er de generelle bemærkninger, beskrivelse af budgetresultatet og forudsætningerne for budgettet samt takster og gebyrer for kommunens ydelser.
I bind 2 er beskrevet de enkelte bevillinger, eventuelle bindinger samt forudsætninger for budget 2019, herunder vedtagne forslag til budgettet.
Derudover kan du finde en oversigt over budget 2019 i tal samt en separat oversigt over takster vedr. dagpasning og skolefritidsordninger samt for ældreområdet.

Budget 2019 - bind 1.pdf

Budget 2019 - bind 2.pdf

Budget 2019 i tal.pdf

Budget 2019 takster.pdf

Aftale om budget 2019

Ældreområdet friholdes for besparelser i budget 2019 og der afsættes ekstra 2 mio. kr. til området til styrkelse af trivslen og arbejdsglæden samt andre initiativer.

Børne- og skoleområdet styrkes med 5 mio. kr. til folkeskolerne og 7 mio. kr. til udsatte børn og familier.

Der er således afsat 1. mio. kr. i 2019 og 2 mio. i de følgende år til dækning af kommunens medfinansiering af storskalaprojektet ”De små børns Bornholm”, som sikrer en helhedsorienteret indsats med særlig fokus på de første 1000 dage i barnets liv. 

Skoleområdet er tilgodeset i budgetforliget med ekstra midler. Men det er vigtigt at pointere, at folkeskolerne på Bornholm ikke alene udvikles for de ekstra afsatte 5 mio. kr. om året. De udvikles ved at anvende alle ressourcer fra skoleområdet. Altså 285 mio. kr. + 5 mio. kr. Det arbejde sættes der i 2019 skub i med en ny strategi.

Der afsættes i 2019 50.000 kr. til indsats for at rekruttere sundhedsplejersker.

Der gennemføres et løft af psykiatri- og handicapområdet med 8 mio. kr.

På Kultur- og Fritidsområdet ydes tilskud til børneoplevelser ved Oluf Høst Museet samt tilskud til Kulturugen.

Vedr. infrastruktur afsættes yderligere 1 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerheden samt ekstra 2 mio. til vedligehold af havnene. Dertil afsættes 1 mio. kr. til medfinansiering af almennyttige boliger.

Det har også været nødvendigt at foretage besparelser til budget 2019 for at få råderum til at fastholde service og få plads til nye initiativer.

Læs hele aftalen om budget 2019 her

Aftale om budget 2019

Budgetforlig 2019

HVor kommer indtægterne fra

 

Digram over indtægter

Fordeling af kommunens driftsbudget 2019

 

Diagram over driftsbudget 2019 på områder

Budget 2019 i tal

Kommuneskat og kirkeskat er uændrede i forhold til 2018:

Skatteprocent: 26,2 pct.

Kirkeskat: 0,93 pct.

Grundskylden er hævet med 0,59 promille i forhold til 2018

Grundskyld: 34,00 promille

Den langfristede gæld øges med 4,2 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 37,8 mio. kr. og optagelse af nye lån på 42,0 mio. kr. Kommunens kassebeholdning reduceres med 10,7 mio. kr. idet 17,7 mio. kr. er forudsat anvendt til finansiering af anlæg og ekstraordinære indsatser.

Grønne initiativer i budget 2019

•  Der afsættes 0,5 mio. kr. til Skoletjenestens arbejde bla. til projektet ”Vores grønne Ø”

• Der afsættes 1 mio. kr. til medfinansiering af projekter inden for naturområdet
• Der afsættes 0,5 mio. kr. til gennemførsel af bornholmer- målene vedr. grønne besparelser og bæredygtig erhvervsudvikling
• Der afsættes midler til at fremme grønne indkøb i BRK
 
Initiativer fra tidligere år som fortsætter i 2019
• Årligt afsat beløb til indkøb af el-biler
• Pulje til medfinansiering af projekter til fremme af biodiversitet
 
 
 

Mål for budget 2019

Kommunalbestyrelsen har i første halvår 2018 arbejdet med visioner for Bornholm.

Hovedvisionen er at blive 42.000 indbyggere på Bornholm i 2028.
For at sikre det arbejdes der inden for seks visionsspor, som er:

1. At skabe 1.000 nye jobåbninger inden 2028

2. At udvikle nye, attraktive boliger og boligområder på tværs af Bornholm

3. At skabe trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet

4. At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder

5. At fremme chanceligheden for at børn og voksne på Bornholm bliver så ressourcestærke som muligt

6. At bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt

Kommunalbestyrelsens visioner realiseres gennem udvalgenes langsigtede mål, der dækker valgperioden. De langsigtede mål realiseres gennem delmål, som udvalgene formulerer i forbindelse med mål- og budgetprocessen.

Læs mere om mål og visioner her