Billede af penge
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi

Økonomi

På siden her finder du information om 

I boksene finder du desuden budget og regnskab for årene fra 2012 og frem.  

Budget

Aftale om budget for 2019.

Socialdemokraterne, Enhedslisten, SF, Alternativet og Kristendemokraterne har indgået aftale om budgettet for 2019. I aftalen indgår følgende nye initiativer:

Børn og familie

Parterne er enige om at afsætte 1. mio. kr. i 2019 og 2 mio. i de følgende år til dækning af kommunens medfinansiering af storskalaprojektet "De små børns Bornholm", som sikrer en helhedsorienteret indsats med særlig fokus på de første 1000 dage i barnets liv.

Der er et fortsat stigende behov i forhold til udsatte børn og familier. Derfor er parterne enige om at tildele området yderligere 7 mio. kr. i 2019 og derefter 5 mio. kr. årligt. Derved undgås besparelser på området trods det øgede behov.

Der afsættes i 2019 50.000 kr. til indsats for at rekruttere sundhedsplejersker.

Opførelsen af nyt børnehus i Allinge udsættes til 2021. BSU skal afklare, om projektet skal ændres senest ved udgangen af 2018 – derfor fortsættes driften af Tejn Børnehus uændret.

Folkeskolen

Der afsættes 5 mio. kr. i 2019 og derefter 4 mio. kr. årligt til at styrke øens seks almene folkeskoler.

Med afsæt i kvalitetsrapporten, undersøgelsen af elevtrivsel og forældretilfredsheds-undersøgelsen gennemfører Børn- og Skoleudvalget en proces i efteråret 2018, der involverer skolerne.

Processen skal munde ud i konkrete forslag til, hvordan folkeskolen bedst styrkes, og hvordan de nye midler bedst anvendes. Processen skal indeholde en fælles indsats på tværs af den samlede folkeskole, hvor Kommunalbestyrelsen inddrages.

Gennemførelse af madskoleprojektet på Hans Rømer Skolen udsættes til 2021. Arbejdet med at indføre læringsmiljøer fortsætter uændret.

Der afsættes 120.000 kr. i 2019 til en fælles indsats mod mobning.

Der afsættes 460.000 kr. til fortsættelse af Skoletjenestens arbejde i 2019 bl.a. til projektet Vores grønne ø.

Social og Sundhedsområdet

Der gennemføres et generelt løft af psykiatri- og handicapområdets bevilling på 8 mio. kr. i 2019 og 7 mio. kr. i de følgende år. Herved sikres en fastholdelse af det nuværende aktivitetsniveau både på handicapområdet og inden for socialpsykiatrien trods et voksende pres på begge områder.

Der afsættes 108.000 kr. til fortsættelse af samarbejdet med SIND Bornholm om projekt Frivillige peers (ligemænd) til støtte af det socialpsykiatriske arbejde.

Ligeledes afsættes der 570.000 kr. til ansættelse af en socialsygeplejerske til varetagelse af den sygeplejefaglige udredning af borgere inden for psykiatri- og handicapområdet samt koordinerende opgaver i forhold til kommunens misbrugsindsats.

Der afsættes 200.000 kr. til understøttelse af et ledelsesmæssigt generationsskifte i værestedet Blæksprutten. 

Ældreområdet

Parterne er enige om at friholde Ældreområdet for besparelser.

Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 og derefter 1,5 mio. kr. årligt til omstilling af ældreområdet til styrkelse af trivslen, arbejdsmiljøet og øvrige initiativer i forbindelse med omlægningen af ældreplejen.

Parterne er enige om at afholde de nødvendige udgifter til fremtidssikring og drift af varmvandsbassinet på Plejecenter Sønderbo. Der afsættes 2 mio. kr. til anlægget og 25.000 kr. årligt til driften.

Opførelsen af Plejecenter Bykær udskydes til 2022. Driften af Toftegården fortsættes uændret.

Kultur og Fritid

Oluf Høst Museet ydes et tilskud på 150.000 kr. i to år til at skabe børneoplevelser. Ligeledes ydes der et årligt tilskud på 150.000 kr. til Kulturugen.

Natur, miljø og bæredygtighed

Parterne har afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til medfinansiering til projekter inden for naturgenopretning og etablering af flere sammenhængende naturområder.

Der afsættes midler til et årsværk for at styrke natur og miljøområdet.

Der afsættes årligt 1 mio. kr. ekstra til forbedring af trafiksikkerheden. Til ekstraordinær vedligeholdelse af havnene afsættes et engangsbeløb i 2019 på 2 mio. kr.

Til implementeringen af bornholmermålene tilføres 545.000 kr. i årene 2019 og 2020 til gennemførelse af grønne besparelser og fremme af bæredygtig erhvervsudvikling.

Der afsættes 50.000 kr. i 2019 for at fremme grønne indkøb i BRKs administration.

Økonomi, Erhvervs og Planområdet

Der afsættes 1 mio. kr. årligt til medfinansiering af almennyttige boligprojekter.

Der ydes et årligt driftstilskud på 50.000 kr. til Bornholms Veteran Forum.

Der afsættes 1,1 mio. kr. til etablering af adgangsvej til Folkemødet.

Finansiering

Grundskylden sættes op fra de nuværende 33,41 promille til 34 promille, svarende til en gennemsnitlig udgiftsforøgelse på ca. 100 kr. pr. husstand om året.

Herudover gennemføres der en række tilpasninger af bevillinger i forhold til det aktuelle behov, og der gennemføres besparelser på en række områder.

Parterne er enige om at foretage et kassetræk til at finansiere anlægsinvesteringer og ekstraordinære indsatser fx på ældre- og skoleområdet.

Regnskab

Overskud på regionskommunens regnskab for 2017

Regionskommunens årsregnskab viser igen et pænt overskud, hvilket er et tilfredsstillende resultat kommunen og er med til at stabilisere kommunens økonomi, lyder det fra borgmester Winni Grosbøll.

Der var budgetteret med et underskud på 9,9 mio. kr. på det skattefinansierede område, men det endelige regnskabsresultat viser et overskud på 18,4 mio. kr. Og det samlede regnskabsresultat, som inkluderer et overskud på forsyningsområdet på 7,2 mio. kr., viser et overskud på i alt 25,6 mio. kr.  Overskuddet er genereret af et væsentligt mindreforbrug på 31 mio. kr. vedrørende den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i forhold til Regionen.

"Det er fortsat et betydeligt fald i den generelle ledighed og en udvidet sæson, som har denne positive indflydelse på kommunens økonomi. Vi har haft succes med at få ledige i arbejde, herunder også vores nye medborgere – flygtningene - og det er glædeligt, at det også kan ses i økonomien," siger borgmester Winni Grosbøll.  

Det samlede regnskabsresultat for 2017 er noget mindre end det i året 2016, som var 94,5 mio. kr.  En del af forklaringen er, at flere anlægsprojekter, som var planlagt til at blive gennemført i 2016, blev udskudt og først gennemført i 2017. Det gælder blandt andet; skolerenoveringer, køkkener til dagtilbud og renovering af svømmehallen ved Søndermarkshallen. Anlægsudgifterne løb op på 79,9 mio. kr., hvilket er mere end det oprindelige budget, der havde et forventet forbrug på 68 mio. kr. Der er desuden i løbet af året 2017 blevet givet en ekstraordinær tillægsbevilling på 22 mio. kr. til ældreområdet.

"Regionskommunen befinder sig i øjeblikket på ret kurs, og der er masser af gode grunde til at jeg går fremtiden i møde med stor optimisme" siger Winni Grosbøll.

Yderligere information

Borgmester Winni Grosbøll mobil 30 18 19 79

Budget

Aftale om budget for 2018

Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Bornholmerlisten, Enhedslisten, Radikale Venstre og Kristendemokraterne har indgået aftale om budgettet for 2018.

Parterne er enige om følgende nye initiativer:

Børne- og skoleområdet

Overordnet tilslutter aftaleparterne sig det øgede aktivitetsniveau og afsætter de nødvendige midler hertil. Der tilføres midler til kvalitetsforbedringer på børne- og skoleområdet, især med henblik på at støtte udsatte børn og fremme inklusionen.

Der gennemføres en generel niveautilpasning af udgifterne på børne- og ungdomsområdet i lyset af de stigende udgifter, der har været på dette område som følge af en skærpet indsats. Der afsættes 14,4 mio. kr. i 2018, hvorefter de øgede bevillinger gradvis reduceres de følgende år.

Forbruget overvåges løbende, og der foretages en årlig vurdering af det aktuelle forbrug med henblik på eventuelle justeringer.

Den nuværende indsats ”De Utrolige År” gentænkes sammen med en generel socialt betinget opnormering på 1,5 mio. kr. i de kommunale dagtilbud. Indsatsen skal være en direkte styrkelse af normeringen i de dagtilbud, der har mange børn med sociale udfordringer og friholdes konkret visitation. Den nærmere udmøntning af ressourcerne foretages af Børne- og Skoleudvalget.

Udførerdelen på Børne- og Familieområdet opnormeres med 1,2 mio. kr. til at imødegå øget efterspørgsel.

Parterne er desuden enige om, at afsætte et beløb til tilskud til forældre, der ønsker at passe deres egne børn.

Parterne ønsker at anvende 2,1 mio. kr. til fortsættelsen af et ressourceteam, der fremmer inklusion i folkeskolen.

IT i folkeskolen fortsættes, men i en nedjusteret form, hvor der bl.a. stilles færre og mindre tablets til rådighed i indskolingen.

Parterne er enige om at anvende 9 mio. kr. i 2018 og et tilsvarende beløb i 2019 til etablering af madskoler samt om at afsætte midler til driften af madskolerne efter en model, hvor betalingen for mad i skolen gradueres efter forældrenes indkomst.

Planerne om en fysisk samling af udførerdelen af børne- og ungeområdet i sammenhæng med planerne for udnyttelse af de bygninger, der bliver ledige i forbindelse med ibrugtagningen af campus-byggeriet fortsættes. Der afsættes 500.000 kr. til projektering heraf, som forventes påbegyndt i første halvdel af 2018.

Fritids- og kulturområdet

Med henblik på en fortsat understøttelse af udsatte børns opvækst er parterne enige om at afsætte midler til en forlængelse af ”Young Care – tidlig indsats” – en aktivitet, der sikrer det udsatte barn et netværk i et musisk miljø.

Parterne er desuden enige om at øge driftstilskuddet til Bornholms Kunstmuseum for at sikre museets muligheder for at imødekomme kvalitetskrav fra Kultursstyrelsen.

Social- og sundhedsområdet

Aftaleparterne tilslutter sig det generelt forøgede aktivitetsniveau og afsætter ekstra bevilling til dækning heraf. Ældre-, Sundheds-, Psykiatri- og handicapområdet friholdes generelt for besparelser.

Parterne har besluttet at gennemføre en niveautilpasning af bevillingerne på ældreområdet i lyset af de konstaterede øgede udgifter. Forbruget overvåges løbende, og bevillingen vurderes årligt på grundlag af det aktuelle forbrug med henblik på eventuelle justeringer. Parterne har dog samtidig aftalt, at der skal gennemføres en væsentlig begrænsning af udgifterne til vikarer, således at opgaverne i øget omfang løses af de kommunalt ansatte. Der afsættes ekstra 11,29 mio. kr. i 2018, samtidig med at der indlægges en besparelse på vikarforbruget på 2 mio. kr.

Den eksisterende ordning med miljøpedeller forlænges ud over 2018.

Der afsættes øgede ressourcer til en forøgelse af medarbejderstaben på kvindekrisecentret.

Midtpunktet, som er et aktivitets- og samværstilbud i Rønne for personer med psykisk sårbarhed, sikres midler til at holde weekend-åbent.

Der er konstateret en stærkt stigende aktivitet på genoptræningsområdet, og parterne har derfor besluttet at afsætte ekstra midler, som nærmere disponeres af Social- og Sundhedsudvalget.

I forbindelse med ibrugtagningen af et nyt IT-system på omsorgsområdet afsættes der midler til uddannelse af personalet.

Der afsættes midler til sekretariatsbetjening af et Udsatteråd på Bornholm.

Erhvervs- og beskæftigelsesområdet

Aftaleparterne ønsker at øge antallet af unge, der tager en erhvervsfaglig uddannelse, og samtidig afhjælpe erhvervslivets mangel på arbejdskraft. Derfor afsættes der midler til etablering af flere praktikpladser, til vejledning af de studerende og til voksenlærlinge i regionskommunen.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt i to år til en pulje til øget tilflytning til Bornholm – fx i form af prøveboliger, markedsføring mv.

Der afsættes midler til videreførelse af tilflytterkonsulenten i 2018 og 2019.

Teknik- og miljøområdet

Der gives et tilskud til etablering af klyngesamarbejdet mellem de fire lokalsamfund i Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe.

For at nedbringe de stigende sagsmængder for erhvervsbyggesager som følge af et stigende antal ansøgninger tilføres ressourcer til ansættelse af en ekstra byggesagsbehandler for erhvervssager. Desuden sænkes gebyret for byggesager.

Parterne er enige om at etablere en miljøpulje med henblik på at sikre biodiversitet på 600.000 kr. årligt.

Der afsættes 1,7 mio. kr. til forbedring af udeområderne ved Hans Rømer Skolen.

Der afsættes midler til etablering af ny stiforbindelse ved Nørremøllecentret i Nexø.

Den eksisterende gadebelysning erstattes i løbet af de kommende tre år med energibesparende LED-belysning. Investeringen tjener sig hjem i løbet af en årrække.

Der er afsat et beløb til forstudier i forbindelse med indførelse af eldrift på bybusnettet i Rønne. Resultatet af disse studier forventes i 2018, således at der på budgettet for 2019 vil blive taget stilling til midler til de nødvendige investeringer til projektering og planlægning.

Der etableres en pulje med 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019 til sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse af de kommunale havne uden for Rønne-området. Desuden er parterne enige om at yde et tilskud til sikring af broen på Arnager Havn.

Der afsættes et beløb til byforbedringer i Aakirkeby bymidte.

Der afsættes et beløb til en proces for helhedsplan for Nexø.

Der afsættes 400.000 kr. til asfalt på cykelstier.

Økonomi- og planområdet

Aftaleparterne har vedtaget, at der afsættes midler til en kommunikationskonsulent i regionskommunen.

Der etableres en pulje til HovedMED’s arbejde med trivsel i Bornholms Regionskommune.

Se det vedtagne budget for 2018 inklusive målene for de politiske udvalg for 2018.

 

 

Regnskab 2017

Kommunalbestyrelsen har den 28. juni 2018 godkendt regnskabet for 2017.

Regnskab 2017 årsberetning

Økonomisk politik

Bornholms Regionskommune har en økonomisk politik, som skal være med til at understøtte, at kommunalbestyrelsen kan styre efter nogle langsigtede økonomiske målsætninger og dermed sikre en økonomisk robust kommune.

Kommunens økonomiske politik er vedtaget i maj 2018.

 Økonomisk politik.pdf

 

Budgetter

Herfra kan du gå til siderne med

Budget 2018

Budget 2017

Budget 2016

Budget 2015

Budget 2014

Budget 2013

Budget 2012