Billede af penge
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi

Økonomi

På siden her finder du information om 

I boksene finder du desuden budget og regnskab for årene fra 2012 og frem.  

Budget

Aftale om budget for 2018

Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Bornholmerlisten, Enhedslisten, Radikale Venstre og Kristendemokraterne har indgået aftale om budgettet for 2018.

Parterne er enige om følgende nye initiativer:

Børne- og skoleområdet

Overordnet tilslutter aftaleparterne sig det øgede aktivitetsniveau og afsætter de nødvendige midler hertil. Der tilføres midler til kvalitetsforbedringer på børne- og skoleområdet, især med henblik på at støtte udsatte børn og fremme inklusionen.

Der gennemføres en generel niveautilpasning af udgifterne på børne- og ungdomsområdet i lyset af de stigende udgifter, der har været på dette område som følge af en skærpet indsats. Der afsættes 14,4 mio. kr. i 2018, hvorefter de øgede bevillinger gradvis reduceres de følgende år.

Forbruget overvåges løbende, og der foretages en årlig vurdering af det aktuelle forbrug med henblik på eventuelle justeringer.

Den nuværende indsats ”De Utrolige År” gentænkes sammen med en generel socialt betinget opnormering på 1,5 mio. kr. i de kommunale dagtilbud. Indsatsen skal være en direkte styrkelse af normeringen i de dagtilbud, der har mange børn med sociale udfordringer og friholdes konkret visitation. Den nærmere udmøntning af ressourcerne foretages af Børne- og Skoleudvalget.

Udførerdelen på Børne- og Familieområdet opnormeres med 1,2 mio. kr. til at imødegå øget efterspørgsel.

Parterne er desuden enige om, at afsætte et beløb til tilskud til forældre, der ønsker at passe deres egne børn.

Parterne ønsker at anvende 2,1 mio. kr. til fortsættelsen af et ressourceteam, der fremmer inklusion i folkeskolen.

IT i folkeskolen fortsættes, men i en nedjusteret form, hvor der bl.a. stilles færre og mindre tablets til rådighed i indskolingen.

Parterne er enige om at anvende 9 mio. kr. i 2018 og et tilsvarende beløb i 2019 til etablering af madskoler samt om at afsætte midler til driften af madskolerne efter en model, hvor betalingen for mad i skolen gradueres efter forældrenes indkomst.

Planerne om en fysisk samling af udførerdelen af børne- og ungeområdet i sammenhæng med planerne for udnyttelse af de bygninger, der bliver ledige i forbindelse med ibrugtagningen af campus-byggeriet fortsættes. Der afsættes 500.000 kr. til projektering heraf, som forventes påbegyndt i første halvdel af 2018.

Fritids- og kulturområdet

Med henblik på en fortsat understøttelse af udsatte børns opvækst er parterne enige om at afsætte midler til en forlængelse af ”Young Care – tidlig indsats” – en aktivitet, der sikrer det udsatte barn et netværk i et musisk miljø.

Parterne er desuden enige om at øge driftstilskuddet til Bornholms Kunstmuseum for at sikre museets muligheder for at imødekomme kvalitetskrav fra Kultursstyrelsen.

Social- og sundhedsområdet

Aftaleparterne tilslutter sig det generelt forøgede aktivitetsniveau og afsætter ekstra bevilling til dækning heraf. Ældre-, Sundheds-, Psykiatri- og handicapområdet friholdes generelt for besparelser.

Parterne har besluttet at gennemføre en niveautilpasning af bevillingerne på ældreområdet i lyset af de konstaterede øgede udgifter. Forbruget overvåges løbende, og bevillingen vurderes årligt på grundlag af det aktuelle forbrug med henblik på eventuelle justeringer. Parterne har dog samtidig aftalt, at der skal gennemføres en væsentlig begrænsning af udgifterne til vikarer, således at opgaverne i øget omfang løses af de kommunalt ansatte. Der afsættes ekstra 11,29 mio. kr. i 2018, samtidig med at der indlægges en besparelse på vikarforbruget på 2 mio. kr.

Den eksisterende ordning med miljøpedeller forlænges ud over 2018.

Der afsættes øgede ressourcer til en forøgelse af medarbejderstaben på kvindekrisecentret.

Midtpunktet, som er et aktivitets- og samværstilbud i Rønne for personer med psykisk sårbarhed, sikres midler til at holde weekend-åbent.

Der er konstateret en stærkt stigende aktivitet på genoptræningsområdet, og parterne har derfor besluttet at afsætte ekstra midler, som nærmere disponeres af Social- og Sundhedsudvalget.

I forbindelse med ibrugtagningen af et nyt IT-system på omsorgsområdet afsættes der midler til uddannelse af personalet.

Der afsættes midler til sekretariatsbetjening af et Udsatteråd på Bornholm.

Erhvervs- og beskæftigelsesområdet

Aftaleparterne ønsker at øge antallet af unge, der tager en erhvervsfaglig uddannelse, og samtidig afhjælpe erhvervslivets mangel på arbejdskraft. Derfor afsættes der midler til etablering af flere praktikpladser, til vejledning af de studerende og til voksenlærlinge i regionskommunen.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt i to år til en pulje til øget tilflytning til Bornholm – fx i form af prøveboliger, markedsføring mv.

Der afsættes midler til videreførelse af tilflytterkonsulenten i 2018 og 2019.

Teknik- og miljøområdet

Der gives et tilskud til etablering af klyngesamarbejdet mellem de fire lokalsamfund i Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe.

For at nedbringe de stigende sagsmængder for erhvervsbyggesager som følge af et stigende antal ansøgninger tilføres ressourcer til ansættelse af en ekstra byggesagsbehandler for erhvervssager. Desuden sænkes gebyret for byggesager.

Parterne er enige om at etablere en miljøpulje med henblik på at sikre biodiversitet på 600.000 kr. årligt.

Der afsættes 1,7 mio. kr. til forbedring af udeområderne ved Hans Rømer Skolen.

Der afsættes midler til etablering af ny stiforbindelse ved Nørremøllecentret i Nexø.

Den eksisterende gadebelysning erstattes i løbet af de kommende tre år med energibesparende LED-belysning. Investeringen tjener sig hjem i løbet af en årrække.

Der er afsat et beløb til forstudier i forbindelse med indførelse af eldrift på bybusnettet i Rønne. Resultatet af disse studier forventes i 2018, således at der på budgettet for 2019 vil blive taget stilling til midler til de nødvendige investeringer til projektering og planlægning.

Der etableres en pulje med 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019 til sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse af de kommunale havne uden for Rønne-området. Desuden er parterne enige om at yde et tilskud til sikring af broen på Arnager Havn.

Der afsættes et beløb til byforbedringer i Aakirkeby bymidte.

Der afsættes et beløb til en proces for helhedsplan for Nexø.

Der afsættes 400.000 kr. til asfalt på cykelstier.

Økonomi- og planområdet

Aftaleparterne har vedtaget, at der afsættes midler til en kommunikationskonsulent i regionskommunen.

Der etableres en pulje til HovedMED’s arbejde med trivsel i Bornholms Regionskommune.

Se det vedtagne budget for 2018 inklusive målene for de politiske udvalg for 2018.

Regnskab

Regnskab 2016 for Bornholms Regionskommune

Du finder årsberetningen og specifikationer til årsregnskab 2016 i boksen med kommunens regnskaber. Herunder kan du læses borgmesterens forord til regnskabet.


Det går godt på Bornholm. Det betyder også et godt regnskab 2016 for Bornholms Regionskommune.

Væksten på Bornholm var den højeste i landet i perioden fra 2008 til 2015, ledigheden er meget lav og der er flere jobs. Det betyder, at der er færre på offentlig forsørgelse. Det er godt for den enkelte, men det er også godt for kommunens økonomi. En stor del af overskuddet på driften i 2016 skyldes færre udgifter til forsørgelse.

det skattefinansierede område udviser regnskabsresultatet et overskud på 94,5 mio. kr.

Overskuddet kan til dels forklares med, at der er anlægsopgaver, som er blevet udskudt dels, at der er sparet op til investeringer. Men forklaringen er også, at det går godt på Bornholm.
Der har desuden været et mindre forbrug på sundhedsområdet, dette kan primært henføres til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.

Der er afholdt anlægsudgifter for 39,6 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er flere store anlægsprojekter, som er besluttet igangsat, men hvor enten færdiggørelsen eller igangsættelsen er udskudt.

På forsyningsområdet er der et overskud på 8,4 mio. kr., og der er afholdt anlægsudgifter på 3,0 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultatet for 2016 udviser et overskud på 102,9 mio. kr.

Det er en stor glæde igen at fremlægge et godt regnskab for Bornholms Regionskommune. Det giver et godt udgangspunkt for de mange gode ideer kommunalbestyrelsen har for Bornholms udvikling og giver et godt grundlag for den nye kommunalbestyrelse, der træder til 1. januar 2018.


Borgmester Winni Grosbøll

Økonomisk politik

Bornholms Regionskommune har en økonomisk politik, som skal være med til at understøtte, at kommunalbestyrelsen kan styre efter nogle langsigtede økonomiske målsætninger og dermed sikre en økonomisk robust kommune.

Kommunens økonomiske politik er vedtaget i maj 2018.

 Økonomisk politik.pdf

 

Budgetproces 2019

I løbet af foråret 2018 udarbejder de politiske udvalg forslag til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger.

Det er Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, som fastsætter størrelsen for, hvor stort et beløb, der skal udarbejdes spareforslag for fordelt på udvalg. Herefter er det en opgave for de enkelte udvalg at fremsætte spareforslag, der imødekommer Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets udmelding. Udvalgene har også mulighed for at komme med udvidelsesforslag og anlægsforslag.

Udvalgenes forslag sendes i høring inden sommerferien.

Budgetforhandlingerne foregår ultimo august.

Forinden holder kommunalbestyrelsen to budgetmøder.

Budgetmøde 1 holdes i juni, hvor kommunalbestyrelsen præsenteres for udvalgenes forslag til besparelser, udvidelser og anlæg. Budgetmøde 2 holdes i august, hvor udgangspunktet er et teknisk basisbudget blandt andet baseret på udmeldingen om tilskud og udligning.

Forslag til samlet budget for 2019 behandles i kommunalbestyrelsen i oktober 2018.

Budgetter

Herfra kan du gå til siderne med

Budget 2018

Budget 2017

Budget 2016

Budget 2015

Budget 2014

Budget 2013

Budget 2012