bål
Del på facebook

Afbrænding


Der har siden 2011 været et generelt forbud i miljølovgivningen mod at brænde affald - herunder haveaffald - af og det er dermed ikke et forhold Bornholms Brandvæsen sagsbehandler. Miljøafdelingen kan i begrænset omfang give dispensation til særlige typer af afbrænding.

Bornholms Brandvæsen skal IKKE orienteres om afbrænding efter nedenstående regler og det nytter ikke at ringe for at "undgå" en udrykning. Modtager vi en melding fra 1 1 2 omkring brand, så afgår brandfolkene uden ophold.

Reglerne er fastsat i bekendtgørelse 1339 fra 12. december 2014 og generelt gælder at afbrændingen skal tilrettelægges og udføres med fornøden forsigtighed på en sådan måde at risikoen for brandspredning minimeres mest muligt og således at der er forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder. Der skal være en forsvarlig afstand til bygninger, brandfarlige oplag og letantændelige naturtyper.

Afstanden skal være større i vindens retning og det kan i visse tilfælde være nødvendigt med flere hundrede meter.

Der skal være konstant opsyn af ansøger eller en ansvarlig person indtil ild og gløder er slukket og der ikke kan ske brandspredning eller genantændelse. Opsynet skal have mulighed for umiddelbart at tilkalde hjælp.

Afbrændingen ikke være til væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder røggene over vejbane, aske, påvirkning af afgrøder der skal bruges til foder eller fødevarer eller varmepåvirkning af luftledninger.

Afbrændingen må ikke påbegyndes i hård vind (10,8 m/s) eller derover og afbrændingen skal påbegyndes imod vindens retning. Såfremt forholdene ændres under afbrændingen, herunder at vinden tiltager i styrke, skal afbrændingen straks afsluttes.

Der skal være særlig opmærksomhed på om der i perioden er udstedt et generelt afbrændingsforbud efter §5 og i det tilfælde må afbrænding ikke finde sted. Afbrændingsforbud vil både være annonceret i pressen og på kommunens hjemmeside.

​Generelt (regler fra miljølovgivningen)

Private husstande i byzone, landzone og sommerhusområder må afbrænde

  • Sankt Hansbål efter nedenstående afstandskrav
  • Rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser (snobrødsbål)

Sankt Hansbål betragtes som bål over 120 cm i diameter

Erhvervsejendomme må i særlige tilfælde afbrænde, trærødder, hugstaffald og halm efter tilladelse fra miljøafdelingen

Opmærksomheden skal henledes på, at der inden en afbrænding skal træffes de konkrete foranstaltninger der i det enkelte tilfælde er nødvendige for at sikre mod brandspredning mm. efter §§ 3 og 4. Nedenstående vejledende afstande kan anvendes som udgangspunkt for en vurdering af om afbrændingen kan finde sted.

Små bål, bålfade, grill mm. under 120 cm i diameter

Generelt bør der være en afstand på mindst 5 meter til "alt" og 15 meter til "særlige brandfarlige objekter", eksempelvis let antændelige oplag, marker med brændbare afgrøder, nåletræer mm.

Opmærksomheden skal ligeledes henledes på, at producentens anvisninger i forhold til afstande mm. skal følges og det som udgangspunkt ikke er tilladt at foretage afbrænding indendørs, under halvtage eller på altaner.

Bål, over 120 cm i diameter (Sct. Hansbål)

Der bør vejledende være en afstand på

30 meter til bygninger med hårdt tag, dog 60 meter i vindens retning

200 meter til bygninger med let antændeligt tag

200 meter til brandfarlige oplag, eksempelvis brændestakke eller gastanke

200 meter til nåletræer, lyngklædte arealer og lignende naturtyper

60 meter til marker med brændbare afgrøder

Løs halm og lignende

Der bør vejledende være en afstand på

30 meter til bygninger med hårdt tag

30 meter til marker med brændbare afgrøder

30 meter til selvkørende køretøjer der ikke anvendes i forbindelse med afbrændingen

100 meter til bygninger med let antændeligt tag

100 meter til brandfarlige oplag, eksempelvis brændestakke eller gastanke

100 meter til nåletræer, lyngklædte arealer og lignende naturtyper

I vindens retning fordobles afstandskravene

Der skal etableres et mindst 10 meter bredt renset og oppløjet brandbælte

Halmstakke

Der bør vejledende være en afstand på

100 meter til bygninger med hårdt tag

100 meter til marker med brændbare afgrøder

30 meter til selvkørende køretøjer der ikke anvendes i forbindelse med afbrændingen

100 meter til bygninger med let antændeligt tag

100 meter til brandfarlige oplag, eksempelvis brændestakke eller gastanke

100 meter til nåletræer, lyngklædte arealer og lignende naturtyper

I vindens retning fordobles afstandskravene

Der skal etableres et mindst 10 meter bredt renset og oppløjet brandbælte

Hugstaffald fra skovbrug

Der bør vejledende være en afstand på

30 meter til bygninger med hårdt tag *

30 meter til nåletræer, lyngklædte arealer og lignende naturtyper *

30 meter til marker med brandbære afgrøder *

* ved større samlede afbrændinger, grundareal > 100 m2 eller strenge > 5 m i bredden, bør afstandene være 100 meter

100 meter til bygninger med let antændeligt tag

100 meter til brandfarlige oplag, eksempelvis brændestakke eller gastanke

I vindens retning fordobles afstandskravene

Lyng, siv, rør og lignende der står på roden i (§7)

Bornholms Brandvæsen kræver at der til rådighed for mandskabet der "passer" afbrændingen mindst er to branddaskere, vand til brandslukning og mulighed for telefonisk alarmering, herunder at mandskabet er særligt instrueret i den korrekte adresse til afbrændingsstedet.

Såfremt det af hensyn til pleje af naturen og det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, kan der gives tillades til afbrænding i ovenstående perioder. Det kræver, at Bornholms Regionskommune indhenter en udtalelse fra Naturstyrelsen og der kan derfor ikke forventes tilladelse til det "fra dag til dag". Begrundet ansøgning om tilladelse til dette skal indsendes til Natur, Miljø og Fritid på nmf@brk.dk

Der kan i særlige tilfælde kræves brandvagt fra Bornholms Brandvæsen.

Brandfare

Læs om brandfaren i naturen på

brandfare.dk