Klippeløkken
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Virksomheder Råstofindvinding Råstofplan for Bornholm

Råstofplan for Bornholm

Råstofplan for Bornholm
Bornholm er en ø med mange og forskelligartede værdier. For at sikre en hensigtsmæssig udvikling af det bornholmske samfund samt en fornuftig anvendelse af det bornholmske areal, har Bornholms Regionskommune en række planer og strategier, som fastlægger rammerne for forskellige aktiviteter og arealanvendelser, samt opsætter nogle mål for den udvikling, som politikerne søger at opnå. Én af disse planer er råstofplanen, som igennem arealudlæg skal være med til at sikre stabil og lokal råstofforsyning til bygge- og anlægssektoren. Råstofplanen fastlægger bl.a. rammerne for kommunalbestyrelsens administration af indvinding af råstoffer på Bornholm ligesom den igennem arealudlæg sikrer at der også i fremtiden vil være mulighed for en lokal forsyning med råstoffer. Herved bidrager råstofplanen til at sikre en bæredygtig samfundsudvikling med mulighed for vækst.

Revision af Råstofplan for Bornholm
I henhold til råstofloven har Bornholms Regionskommune ansvaret for at gennemføre en kortlægning af indvindingsegnede råstofforekomster og med baggrund i denne, at udarbejde en overordnet plan for den fremtidige råstofindvinding. Lovgrundlaget for råstofplanen er fastlagt i råstoflovens §§ 5, 5a og 6a.
Råstofplanen skal gennemgås hvert fjerde år for at vurdere om der er behov for revision.

Planproces
Den gældende Råstofplan 2016 kan læses som digital version i højre kolonne. Råstofplan 2016 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2017.

Det er tid til en ny gennemgang af behov for revision af råstofplanen. Bornholms Regionskommune starter derfor nu processen med en høring af offentligheden til indkaldelse af ideer og forslag. Høringen består af råstofredegørelse og debatoplæg. Bornholms Regionskommune opfordrer borgere, virksomheder, myndigheder og andre interesserede til at indsende ideer og forslag, der kan indgå i den fremtidige planlægning på råstofområdet.
Frist for høringssvar er den 17. februar 2021.


Hvad er der sket og hvad skal der ske?

Bornholms Regionskommune lægger op til, at Råstofplan 2016 revideres for så vidt angår dele af et råstofinteresseområde for kaolin ved Snorrebakken. Bornholms Regionskommune lægger samtidig op til, at kigge nærmere på eventuelle uhensigtsmæssigheder mellem grundvandsbeskyttelse og råstofudpegninger og at data indsamlet siden 2016 indarbejdes i Råstofplan 2020. Bornholms Regionskommune lægger op til, at øvrige områder videreføres uden ændringer til Råstofplan 2020.

Fokus i den seneste planrevision fra 2016 var primært at skabe overensstemmelse imellem råstofplanen og de faktiske forhold, samt at digitalisere råstofplanen. Det resulterede i udpegning af 3 nye råstofindvindingsområder, hvor der allerede foregår eller tidligere har foregået erhvervsmæssig råstofindvinding. Samtidig blev afgrænsningen af 3 råstofinteresseområder justeret, da det fremkom under planarbejdet, at der ligger en værdifuld råstofressource, som kan være med til at sikre den fremtidige forsyningssikkerhed på Bornholm.

Center for Natur, Miljø og Fritid

Råstofplanen for Bornholm 2016-2028

Råstofplan 2016 - 2028