Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Aflysning af lokalplan for etablering af bogtrykkeri i Æbleplantagen

Aflysning af lokalplan for etablering af bogtrykkeri i Æbleplantagen

03-04-2019

Aflysningen af lokalplan 3-11 for et bogtrykkeri i Allinge, og dele af lokalplan 3-13 for et sommerhusområde i Æbleplantage, er endeligt vedtaget.

Kommunalbestyrelse vedtog den 20. februar 2018 at aflyse lokalplan nr. 3-11 for etablering af et bogtrykkeri i Allinge og dele af lokalplan nr. 3-13 for et sommerhusområde på Æbleplantage i Allinge.

Aflysningsplanen kan ses via dette link: https://bit.ly/2UdzTKO

 æbleplantage.png

Lokalplan 3-11 aflyses i sin helhed mens aflysning af dele af 3-13 gælder kun for
de områder, som planlægges udstykket (se det hvide område i kortet ovenfor).

En ansøgning om udstykning af matrikelnr. 369am Allinge-Sandvig Markjorder forudsatte, at lokalplan 3-13 aflystes i sin helhed og den del af 3-11, som gjaldt for en del af matriklen, aflystes delvist. Forslaget var i offentlig høring i 4 uger, fra 12. december 2018 til og med den 09. januar 2019.

Der er indkommet 1 indsigelse. Borgeren mener, at opførelse af et evt. helårshus vil ændre områdets karakter og være til skade for andre sommerhusejendomme i Æbleplantagen. Borgeren forudsætter også, at en evt. udstykning skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer og hensigter udtrykt i lokalplan 3-13, hvor grunde bl.a. skal have en vis størrelse. Ligeledes er det et ønske, at et evt. byggefelt udpeges. Borgeren finder desuden, at det også ville være relevant, at en evt. udstykning sammenkobles med krav om facaderenovering af ejendommen på matrikelnr. 369am samt fjernelse af skur-bebyggelser af diverse typer, således at området i sin helhed fremtræder pænt og i harmoni med intentionen om et attraktivt sommerhusområde  

Kommunens bemærkninger: Ved en aflysning af den forældede lokalplan for et mindre erhvervsbyggeri samt dele af planen for et sommerhusområde, vil der ikke ske ændringer i den oprindelige zonestatus. Derfor vil der ikke kunne opføres en helårsbolig i et sommerhusområde, men kun på den del af grunden, som ligger i byzone. Ligeledes har aflysningen ingen konsekvenser for andet end det ovenfor markerede areal, da lokalplan 3-13 for et sommerhusområde fastholdes for resten af grunden. Udstykningsplanen viser, at den nye grund vil få en størrelse på 1274m2, som er større end mindste grundstørrelse specificeret i lokalplan 3-13 (800m2). Da grunden kommer til at bestå af ca. 700 m2 i byzone og ca. 500 m2 i sommerhusområde, vil den kommende bebyggelsesprocent, som styres af byggelovgivning, være baseret på antal m2 i de respektive zoner; det samme gælder også for afstand til skel. Derfor er byggefeltet nogenlunde veldefineret af de almindelige byggeretslige regler. Sidst, da helhedsindtrykket vurderes ved en ansøgning om at bygge et nyt hus, er der her muligheder for at sikre, at det kommende byggeri passer ind i omgivelserne. Der er ikke mulighed at stille krav til udseendet af matrikelnr. 369am Allinge-Sandvig Markjorder ved at behandle denne sag.

Retsvirkninger
Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40.

I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet.
Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet.

Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.

Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.